Prevádzkovanie reštaurácie – pohostinská činnosť

Otázka:

Mám záujem otvoriť reštauráciu, prípadne bar. Akú činnosť musím mať, aké povolenie, aby som to mohol zrealizovať?

Odpoveď:

Zoznam činností, o ktoré by sa dala rozšíriť Vaša činnosť:

(1) Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov (remeselná živnosť, na základe nej môžete prevádzkovať reštauráciu / priestor, kde sa bude variť). Bližšiu špecifikáciu tejto činnosti a čo na základe nej môžete prevádzkovať nájdete v prílohe (zoznam remeselných činností) v bode 32. V tomto prípade je potrebné mať zodpovedného zástupcu s vyučením v obore alebo: Doklady o odbornej spôsobilosti uvedené v § 21 živnostenského zakona sa pre potreby tohto zákona nahrádzajú:

  1. výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
  2. vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
  3. dokladom o ukončení najmenej strednej školy, ak nejde o prípady uvedené v písmenách a) a b) a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a dokladom o vykonaní následnej najmenej dvojročnej praxe v odbore alebo trojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
  4. diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
  5. osvedčením o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčením o úplnej kvalifikácii podľa osobitného predpisu alebo
  6. dokladom o vykonaní najmenej šesťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako tri roky
  7. praxou v odbore alebo v príbuznom odbore sa rozumie skutočné vykonávanie príslušnej činnosti, ktoré je v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi

(2) Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (ak budete mať len túto činnosť, nebude možné v priestoroch variť). Bližšiu špecifikáciu tejto činnosti a čo na základe nej môžete prevádzkovať nájdete v zozname voľných činností v bode 5601.

K predaju alkoholu bude potrebné získanie oprávnenia aj od colného úradu, bližšie informácie sú dostupné v našich článkoch:

Ako získam povolenie na predaj alkoholu v kaviarni

Povolenie na predaj alkoholu