Nový zákon o správcoch bytových domov účinný od 1.1.2016

V parlamente sa nachádza návrh nového zákona o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Zákon má zaviesť najmä minimálne požiadavky pre výkon činnosti správcov.

Odborná spôsobilosť správcov bytových domov

Jednou z podmienok zabezpečenia profesionalizácie v oblasti správy bytových domov je zavedenie preukazovania odbornej spôsobilosti správcov.Odborná spôsobilosť sa nadobúda absolvovaním ďalšieho odborného vzdelávania, ktorého obsah bude ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Správca bude musieť mať odbornú spôsobilosť alebo aspoň jedného zodpovedného zástupcu s odbornou spôsobilosťou, ktorý spĺňa aj ďalšie predpoklady podľa zákona bez ohľadu na počet zriadených kancelárií správcu. Odbornú spôsobilosť správca získa absolvovaním ďalšieho odborného vzdelávania v akreditovanom vzdelávacom programe podľa osobitného predpisu. Toto ďalšie odborné vzdelávanie bude zamerané na:

 1. základné právne predpisy týkajúce sa výkonu správy bytových domov
 2. administratívne zabezpečenie výkonu správy
 3. odborné a technické zabezpečenie správy a prevádzky budov
 4. finančný manažment a hospodárenie. Podľa navrhovaného zákona bude minimálny rozsah ďalšieho odborného vzdelávania 90 hodín.Toto odborné vzdelávanie bude rozdelené do štyroch oblastí, pričom na každú oblasť bude musieť byť vyhradených najmenej 15 hodín

Odborná spôsobilosť správcu bude môcť byť zabezpečená aj prostredníctvom odborného zástupcu. Pokiaľ bude odborným zástupcom fyzická osoba, táto môže zabezpečovať odbornú spôsobilosť iba pre jednu fyzickú osobu podnikateľa alebo právnickú osobu.

Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu, prostredníctvom ktorého sa zabezpečuje odborná spôsobilosť správcu, sa bude prikladať k žiadosti o zápis do zoznamu správcu.

Správca, ktorý spravuje bytové domy, musí splniť podmienky tohto zákona pre výkon činnosti najneskôr do 31. decembra 2017.

Zákon upravuje aj podmienky absolvovania opätovného ďalšieho odborného vzdelávania správcu alebo jeho zodpovedného zástupcu. Ministerstvo vydá aj všeobecne záväzný právny predpis, ktorým upraví minimálny obsah a podrobnosti ďalšieho odborného vzdelávania ako aj vzory žiadostí o zápis do zoznamu správcov bytových domov.

Zoznam správcov bytových domov

Správcovia bytových domov budú zapísaní vo verejne prístupnom zozname správcov, ktoré bude zverejňovať ministerstvo na svojom webovom sídle. Na požiadanie bude možné vydanie informatívneho výpisu z tohto zoznamu, ten však nebude použiteľný na právne úkony.

Podmienky zápisu do zoznamu správcov bytových domov ako aj ich vyčiarknutie zo zoznamu upravuje zákon v § 8 až § 12.

Kancelária správcu bytového domu

Zákon zavedie povinnosť správcu bytového domu mať zriadenú kanceláriu, ktorá bude riadne označená obchodným menom a označením „Správca bytových domov“. Kancelária musí byť:

 • otvorená pre vlastníkov najmenej dva pracovné dni v týždni minimálne štyri za sebou idúce hodiny a
 • zriadená vo verejne dostupnej budove, ktorou sa myslí budova so vstupom prístupným verejnosti aspoň v úradných hodinách kancelárie

Poistenie správcu bytového domu

Podľa navrhovaného zákona správca je povinný mať uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu, za vznik ktorej zodpovedá pri výkone správy, v rozsahu primeranom počtu spravovaných bytových domov a miere rizika spojeného s výkonom správy.

Ďalšie oblasti upravené zákonom

Zákon ďalej upravuje aj výkon dohľadu nad dodržiavaním podmienok pre výkon činnosti správcov ministerstvom a s tým súvisiace povinnosti správcov pri výkone dohľadu.

Zmeny v zákone o o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Novým zákonom o správcoch bytových domov sa zmení aj zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Vyčiarknutie zo zoznamu správcov a zánik zmluvy o výkone správy

Ak bude správca vyčiarknutý zo zoznamu správcov, zmluva o výkone správy bytového domu zanikne:

 • dňom účinnosti zmluvy o výkone správy uzavretej s novým správcom alebo
 • dňom vzniku spoločenstva, najneskôr však uplynutím šiestich mesiacov od vyčiarknutia zo zoznamu správcov

V tejto súvislosti sa zavádzajú aj povinnosti doterajšieho správcu, ku ktorým bude patriť: 

 • informovať o vyčiarknutí zo zoznamu správcov bytových domov informovať vlastníkov do siedmich dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyčiarknutí zo zoznamu správcov
 • vykonať nevyhnutné činnosti smerujúce k ukončeniu výkonu správy a jej odovzdaniu novému správcovi bez zbytočného odkladu po tom, ako bol tento vlastníkmi zvolený alebo vzniknutému spoločenstvu; ak tento nie je zvolený alebo spoločenstvo nevzniklo do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyčiarknutí zo zoznamu správcov, vzniká spoločenstvo zo zákona
 • do uzavretia zmluvy o výkone správy s novým správcom alebo vzniku spoločenstva zabezpečovať prevádzku bytového domu (podľa § 2 ods. 8) a odstránenie chyby alebo poruchy technického zariadenia (podľa § 9 ods. 4), najviac po dobu 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyčiarknutí zo zoznamu správcov

Zastupovanie vlastníkov na súdoch správcom bytového domu

Zákon zavádza zastupovanie vlastníkov správcom v konaní na súde, proti ktorým smeruje návrh na začatie konania podaný prehlasovaným vlastníkom bytu a nebytového priestoru v dome, návrh na začatie konania o určenie platnosti zmluvy o výkone správy podaný iným vlastníkom bytu a nebytového priestoru v dome alebo návrh na začatie konania o zdržanie sa výkonu záložného práva alebo zákaz výkonu záložného práva podaný iným vlastníkom bytu a nebytového priestoru v dome; toto zastupovanie trvá, kým sa v konaní pred súdom nepreukáže rozpor záujmov správcu so záujmom zastupovaných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

Zánik zmlúv o výkone správy bytového domu

Pokiaľ fyzická alebo právnická osoba vykonávajúca správu bytového domu do 31.12.2017 nesplní podmienky ustanovené novým zákonom o správcoch bytových domov, zmluvy o výkone správy bytového domu účinné pred 1. januárom 2018 zanikajú najneskôr k 30. júnu 2018. O tomto je fyzická osoba alebo právnická osoba povinná písomne informovať vlastníkov najneskôr 60 dní pred zánikom zmlúv.

Účinnosť

Zákon má nadobudnúť účinnosť 1.1.2016.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Spoločenstvo vlastníkov bytov

Môže založiť spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov napr. 2/3-nová väčšina vlastníkov (v našom prípade 6) bez vedomia ostatných vlastníkov (3)?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kedy sa platí daň za nehnuteľnosť?

Daň z nehnuteľností platí osoba, ktorá je daňovníkom dane z nehnuteľností a vlastní nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a osoba, ktorá je vlastníkom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Čo je jednoduchá stavba?

Pojem jednoduchej stavby definuje záväzne ust. § 139b ods. 1, ods. 2 stavebného zákona. Podľa § 139b ods. 1 stavebného...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie