Ochranná známka európskej únie a ako si ju zaregistrovať?

Ochrannú známku tvoria označenia, ktorými sa dajú rozlíšiť tovary a služby jedného podniku od tovarov a služieb iných podnikov. Prihlásenie ochrannej známky chráni vaše označenia pred konkurenciou. Hlavne v prípade, že svoje tovary a služby ponúkate aj v zahraničí alebo expanziu na zahraničné trhy plánujete, môže byť pre vaše podnikanie prínosné zamyslieť sa aj nad ochranou svojich označení na nadnárodnej úrovni. Jednou z možností je aj prihlásenie ochrannej známky Európskej únie (ďalej ako „ochranná známka EÚ“), ktorá je predmetom tohto článku.

Čo môže byť ochrannou známkou EÚ 

Podľa Čl. 1 bod 8 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424: „Ochrannú známku EÚ môžu tvoriť akékoľvek označenia, najmä slová vrátane osobných mien, alebo kresby, písmená, číslice, farby, tvar tovaru alebo obalu tovaru, alebo zvuky za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé:

  1. rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov alebo služieb iných podnikov a 
  2. byť vyjadrené v registri ochranných známok Európskej únie (ďalej len ‚register‘) spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jednoznačne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky“ 

Na základe uvedeného teda môžeme rozlíšiť ochrannú známku slovnú, obrazovú, obrazovú známku obsahujúcu slovné prvky, priestorovú známku, priestorovú známku obsahujúcu slovné prvky, pozičnú známku, ochrannú známku vzoru, jednofarebnú známku, známku s kombináciou farieb, zvukovú známku, pohybovú známku, multimediálnu známku a holografickú známku. 

Účinky zápisu ochrannej známky EÚ 

Zápisom ochrannej známky EÚ získa majiteľ ochrannej známky právo používať ochrannú známku na celom území Európskej únie vrátane nových členských štátov, ktoré pristúpia do EÚ počas platnosti ochrannej známky. Platnosť ochrannej známky EÚ je 10 rokov. 

Podľa ustanovenia § 48 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach: „Zápis ochrannej známky EÚ v registri EÚ má na území Slovenskej republiky rovnaké účinky ako zápis ochrannej známky zapísanej v registri (pozn. registri ochranných známok vedenom Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky).“ 

Prihláška ochrannej známky EÚ 

Prihláška ochrannej známky EÚ sa podáva na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo elektronicky prostredníctvom webovej stránky úradu https://euipo.europa.eu/ohimportal/sk. V prihláške je potrebné uviesť, pre ktoré konkrétne výrobky a / alebo služby sa ochranná známka EÚ prihlasuje. 

Po podaní prihlášky nasleduje jej preskúmanie úradom, pokiaľ nebudú zistené nedostatky, ktoré by bolo potrebné odstrániť, úrad prihlášku zverejní. Po zverejnení prihlášky začína plynúť lehota tri (3) mesiace na podanie námietok. 

Námietky môžu podať osoby, ktoré sa domnievajú, že by prihlasovaná ochranná známka EÚ nemala byť zapísaná (napríklad z dôvodu možnej zameniteľnosti s ich ochrannou známkou). Pokiaľ do uplynutia lehoty nedôjde k podaniu námietok ochranná známka EÚ bude zaregistrovaná a Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo zápis ochrannej známky EÚ zverejní. 

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Sú veci BAMAIN z Dubaja „fake“?

Tieto dni sme v Paríži bývali v hoteli oproti niekoľko poschodovému obchodu značky BALMAIN Paris. To mi pripomenulo BALMAIN obchod v Dubaji v známom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie