Otázky k náhrade za užívanie spoločnej veci nad rámec spoluvlastníckeho podielu

Mieru práv a povinností podielového spoluvlastníka k spoločnej veci vyjadruje jeho spoluvlastnícky podiel. V praxi často dochádza k prípadom, kedy niektorý zo spoluvlastníkov spoločnú vec drží, užíva, požíva jej plody a úžitky a nakladá s nimi vo väčšej miere ako zodpovedá jeho spoluvlastníckemu podielu. V minulom článku užívanie spoločnej veci nad rámec spoluvlastníckeho podielu sme si už rozobrali, za akých podmienok dochádza k prisvojovaniu si úžitkov spoločnej veci vo väčšej miere, ako je miera zodpovedajúca veľkosti spoluvlastníckeho podielu. 

V dnešnom článku si priblížime vybrané praktické otázky, ktoré majú vplyv na vznik nároku ostatných spoluvlastníkov na náhradu za užívanie spoločnej veci iným spoluvlastníkom vo svetle rozhodovacej praxe súdov. 

Užívanie spoločnej veci po rozhodnutí súdu o zrušení spoluvlastníctva 

Užívanie spoločnej veci nad rámec spoluvlastníckeho podielu niektorým zo spoluvlastníkov je častým zdrojom nezhôd medzi spoluvlastníkmi. Jedným z riešení nezhôd medzi spoluvlastníkmi je aj zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva. Podľa § 142 Občianskeho zákonníka „Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd“. Čo však v prípade, že súd o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva už rozhodol, ale niektorý zo spoluvlastníkov aj naďalej spoločnú vec užíva nad rámec svojho spoluvlastníckeho podielu? 

Obdobnú situáciu posudzoval napr. Krajský súd v Trnave, ktorý v Rozsudku sp. zn. 24Co/ 138/2011 zo dňa 04.04.2012 uvádza: „Ak došlo k vyporiadaniu predajom nehnuteľnosti a rozdelením podľa výťažku, spoluvlastníctvo zaniká až skutočným predajom. Nehnuteľnosť tak naďalej zostáva v spoluvlastníctve, až pokým nedôjde k jej predaju, rozhodnutím súdu o zrušení spoluvlastníctva a nariadením predaja nehnuteľnosti vzniká len exekučný titul, ktorý oprávňuje ktoréhokoľvek zo spoluvlastníkov, aby sa domáhal jeho výkonu… V prípade nariadenia predaja spoločnej nehnuteľnosti zostáva táto nehnuteľnosť až do uskutočnenia predaja v režime spoluvlastníctva…“ 

Z uvedeného vyplýva, že spoluvlastník, ktorý nemôže spoločnú vec užívať v miere zodpovedajúcej jeho spoluvlastníckeho podielu sa v takomto prípade môže jednak domáhať výkonu rozhodnutia, zároveň si však môže aj za obdobie od právoplatnosti rozhodnutia o zrušení spoluvlastníctva do realizácie vyporiadania spoluvlastníctva vymáhať náhradu na nadužívanie spoločnej veci iným spoluvlastníkom. 

Na akú náhradu vznikne spoluvlastníkovi nárok? 

Odpoveď na otázku, aký nárok vzniká spoluvlastníkovi, ktorému iný spoluvlastník znemožnil užívať spoločnú vec v rozsahu jeho spoluvlastníckeho podielu rovnako nachádzame v rozhodovacej praxi súdov. 

Predmetnou otázkou sa zaoberal aj Najvyšší súd Českej republiky, ktorý v Rozsudku sp. zn. 25 Cdo 2616/1999 z 22.2.2001 uvádza: „Ak spoluvlastník neužíva alebo nemôže užívať spoločnú vec v rozsahu zodpovedajúcom jeho spoluvlastníckemu podielu bez toho, že by medzi ním a druhým spoluvlastníkom bola uzavretá nájomná či iná zmluva, spočíva obohatenie druhého spoluvlastníka v užívaní väčšieho rozsahu predmetu spoluvlastníctva, než ktorý zodpovedá jeho spoluvlastníckemu podielu bez platenia úhrady za užívanie tohto podielu. Vzhľadom na to, že spoluvlastník, ktorý takto užíva vec nad rozsah svojho spoluvlastníckeho podielu, nie je schopný takto spotrebované plnenie v podobe výkonu práva nájmu vrátiť, musí poskytnúť peňažnú náhradu ako ekonomickú protihodnotu toho, čo nemôže byť vydané.“ 

Podobne aj podľa odbornej literatúry: „Spoluvlastník, ktorý neužíva spoločnú vec má právo na náhradu za to, že ju neužíva vôbec alebo v rozsahu zodpovedajúcom jeho spoluvlastníckemu podielu a ten vlastník, ktorý užíva vec nad rámec spoluvlastníckeho podielu, v prípade, že absentuje dohoda spoluvlastníkov, zodpovedá z titulu bezdôvodného obohatenia podľa § 451 ods. 2 OZ, tomu, na úkor koho toto obohatenie získal.“ (KRAJČO, J.: Občiansky zákonník pre prax (komentár) Judikatúra NS SR,NS ČR, ESD, ESĽP II., Bratislava: EUROUNION, spol. s r. o., 2015, str. 1250) 

Na základe uvedeného možno konštatovať, že spoluvlastníkovi, ktorý v dôsledku užívania iného spoluvlastníka nemohol spoločnú vec užívať v rozsahu podľa svojho spoluvlastníckemu podielu vzniká právo na vydanie bezdôvodného obohatenia predstavujúceho ekonomickú protihodnotu toho, že spoločnú vec nemohol užívať v miere podľa veľkosti svojho spoluvlastníckeho podielu.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Obmedzenie / zbavenie svojprávnosti – právna poradňa

Prečítajte si právnu poradňu - Vaše otázky a odpovede k obmedzeniu / zbaveniu svojprávnosti určitej osoby na právne úkony.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vady na vozidle – možnosti vrátenia kúpnej ceny

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Stočené kilometre – aké mám možnosti ako kupujúci?

Kúpil som si pred troma mesiacmi auto od inej osoby, nie cez autobazár. Pred týždňom bolo v oprave, kde sa zistilo,...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie