Prechodný pobytu pre cudzinca – požiadavky na ubytovanie, zmena adresy, platnosť pasu

Minimálne požiadavky pre ubytovanie 

Zákon o pobyte cudzincov č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o pobyte cudzincov“) priamo nerieši, aké minimálne štandardy musí spĺňať ubytovanie cudzinca na území Slovenskej republiky. Zákon o pobyte cudzincov v tejto veci odkazuje na ustanovenia vyhlášky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia, v súlade s ktorou minimálne požiadavky na byty nižšieho štandardu sú také, ktorých obytná plocha musí byť najmenej 12 m2 na užívateľa a 6 m2 na každú ďalšiu osobu, ktorá s ním žije v spoločnej domácnosti. Úžitková plocha bytu nižšieho štandardu musí byť najmenej 15 m2. Ubytovanie na účely prechodného pobytu musí spĺňať tieto náležitosti. Ak ich spĺňa byt alebo ubytovňa, nehnuteľnosť bude akceptovaná cudzineckou políciou ako vhodné ubytovanie pre cudzinca a členov jeho domácnosti. 

Doklad o zabezpečení ubytovania musí preukazovať, že štátny príslušník tretej krajiny má zabezpečené ubytovanie na najmenej šesť mesiacov. Ubytovanie preukáže buď originálom alebo overenou fotokópiou listu vlastníctva, či nájomnej zmluvy. Môže ho preukázať aj vyhlásením / prísľubom o poskytnutí ubytovania vlastníkom nehnuteľnosti – právnickou alebo fyzickou osobou, na ktorých musí byť podpis overený a ku ktorým sa prikladá originál alebo overená fotokópia listu vlastníctva. 

Pokiaľ ide o preukázanie poskytnutia ubytovania hotelom alebo ubytovňou, to sa uskutočňuje formou potvrdenia hotela alebo ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania cudzincovi najmenej na šesť mesiacov opatrené pečiatkou a podpisom zodpovedného zamestnanca. Nie je potrebné preukazovať i vyplatenie ceny ubytovania vopred na celé obdobie.

Zmena adresy cudzinca na území SR 

V súlade s ustanovením § 111 ods. 1 písm. q) Zákona o pobyte cudzincov je cudzinec s udeleným prechodným pobytom na území Slovenskej republiky povinný požiadať do piatich pracovných dní odo dňa zmeny adresy o vydanie nového dokladu o pobyte, keďže záznamy v ňom nezodpovedajú skutočnosti. Žiadosť o vydanie nového dokladu sa podáva na tlačive cudzineckej polície a prílohu žiadosti tvoria doklady osvedčujúce zmenu adresy. Tými môže byť napr. originál alebo overená fotokópia listu vlastníctva, nájomnej zmluvy, prehlásenia hotela / ubytovne o poskytnutí ubytovania. Môže ho rovnako preukázať vyhlásením vlastníka nehnuteľnosti o poskytnutí ubytovania cudzincovi podpísané s úradne overeným podpisom. Žiadosť a jej prílohy musí priniesť cudzinec osobne na príslušné oddelenie cudzineckej polície spolu s cestovným pasom a kartičkou k pobytu. Kartička k pobytu s nesprávnymi údajmi ostáva cudzincovi a je planá do vydania novej kartičky o pobyte na základe žiadosti. Pri vydaní novej kartičky o pobyte musí cudzinec starú kartičku odovzdať cudzineckej polícii. Správny poplatok za vydanie novej kartičky o pobyte je 4,50 EUR.

Preukázanie finančného zabezpečenia pobytu zamestnanca a jeho manželky 

V súlade so zákonom môže finančné zabezpečenie cudzinec, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu za účelom zamestnania, preukázať potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke (v zákonom ustanovenej minimálnej výške, odporúča sa mať na účte cca. 2.400 – 2.500 EUR) alebo potvrdením zamestnávateľa o výške dohodnutej mzdy, ktoré môže byť aj súčasťou prísľubu zamestnávateľa alebo pracovnej zmluvy. V zásade sa však prikladá samostatne prehlásenie zamestnávateľa o výške dohodnutej mzdy. 

Spolu so zamestnancom môže žiadať o udelenie pobytu aj jeho rodinný príslušník. Napríklad ak spolu s manželom zamestnancom, ktorý žiada o prechodný pobyt za účelom zamestnania, chce požiadať o udelenie prechodného pobytu aj manželka. Manželka bude žiadať o udelenie prechodného pobytu už za účelom zlúčenia rodiny. Garantom tohto pobytu bude manžel. Pre finančné krytie pobytu, ktoré musí manželka preukázať existuje viacero možností. Prvou je bankový účet s požadovaným zostatkom na meno manželky. Ďalším je bankový účet manžela (musí byť na jeho meno) spolu s vyhlásením o finančnom zabezpečení manželky. Tretím je vyhlásenie manžela o finančnom zabezpečení manželky, ku ktorému sa priloží vyhlásenie zamestnávateľa o výške dohodnutej mzdy. V danom prípade nestačí priložiť aj k manželke prísľub na zamestnanie, ktorý bol udelený manželovi alebo pracovnú zmluvu manžela a je bezpredmetné, či v nich je uvedená výška mzdy, alebo nie je. Oddelenie cudzineckej polície vyžaduje samostatný dokument, a to prehlásenie zamestnávateľa o výške dohodnutej mzdy, ktorú poskytne manželovi, ktorý je garantom pobytu manželky. V danom prípade sa finančné zabezpečenie manželky preukáže vyhlásením manžela o finančnom zabezpečení a vyhlásením zamestnávateľa o výške mzdy manžela. 

Záverom pár poznámok k bankovým účtom. Najjednoduchšie je, ak je účet vedený na území Slovenskej republiky, kde sa zostatok preukáže originálom výpisu z účtu opatreným podpisom príslušného zamestnanca banky. Samozrejme účet môže byť vedený aj v cudzine, no v danom prípade musí byť potvrdenie banky popri pečiatke banky a podpise zodpovedného pracovníka banky úradne preložené do slovenského jazyka slovenským úradným prekladateľom. Na bankovom účte musí byť zákonom požadovaná suma. 

Prísľub zamestnávateľa 

Prílohou žiadosti o udelenie prechodného pobytu za účelom zamestnania je aj prísľub zamestnávateľa alebo pracovná zmluva. V prísľube zamestnávateľa o poskytnutí zamestnania vzbudzuje otázky najmä doba zamestnania, resp. jej začiatok. Niektorými oddeleniami cudzineckej polície je akceptovaná formulácia, že zamestnávateľ prijme zamestnanca do zamestnania odo dňa udelenia prechodného pobytu, avšak vhodnejšie je uvádzať konkrétny dátum. Upozorňujeme na ustanovenie § 10 Zákona o pobyte cudzincov: „Policajný útvar rozhodne o udelení prechodného pobytu s neskorším dátumom začiatku udeleného pobytu, ak zistí, že na základe dokladu, ktorým štátny príslušník tretej krajiny preukazuje účel pobytu, začne účel pobytu vykonávať neskôr, ako je deň rozhodnutia o žiadosti. To neplatí, ak je čas medzi rozhodnutím policajného útvaru o udelení prechodného pobytu a začiatkom vykonávania účelu pobytu kratší ako 30 dní. Začiatok udeleného pobytu musí byť vždy 30 dní pred dňom, keď štátny príslušník tretej krajiny už bude vykonávať účel pobytu.“ Podpis na prísľube zamestnávateľa sa neoveruje, ale popri podpise musí zamestnávateľ umiestniť aj svoju pečiatku. 

Platnosť pasu 

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu sa musí podať najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti pasu cudzinca, inak bude odmietnutá. Kartička k udeleniu pobytu sa vydáva len do dňa platnosti pasu, t. j. pobyt ostáva udelený, ale kartička je neplatná, preto treba s novým pasom požiadať o vydanie novej kartičky o pobyte. 

Podanie žiadosti o udelenie prechodného pobytu v zahraničí

V súlade s ustanoveniami Zákona o pobyte cudzincov žiadosť o udelenie prechodného pobytu podáva štátny príslušník tretej krajiny osobne v zahraničí na zastupiteľskom úrade akreditovanom pre štát, ktorý mu vydal cestovný doklad, alebo na zastupiteľskom úrade akreditovanom pre štát, v ktorom má bydlisko. Ak nie je takýto zastupiteľský úrad alebo v prípadoch hodných osobitného zreteľa určí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky iný zastupiteľský úrad, na ktorom štátny príslušník tretej krajiny podá žiadosť o udelenie prechodného pobytu. Zastupiteľský úrad, ktorý žiadosť prijal, vydá žiadateľovi v deň podania žiadosti potvrdenie o jej prijatí. 

Vyšetrenie cudzincov pre cudzinecké polície / lekársky posudok pre cudzincov

Vyšetrenie cudzincov v Bratislave – lekársku prehliadku pre cudzincov je možné absolvovať aj bez objednania každý pracovný deň od 7,00 – 11 hod. na adrese Agel Clinic, Ružinovská 10, Bratislava. Cena 150 EUR dospelý, 140 EUR študent.

Vyšetrenie cudzincov Zlaté Moravce a Košice aj bez objednania.

Vyšetrenie cudzincov Bratislava a ďalších 12 miest zabezpečuje Medical control s.r.o.

Tel.: 0948 350 123

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako vybaviť slovenský rodný list pre dieťa narodené v zahraničí?

Už roky pokúšam vybaviť pre môjho syna slovenské občianstvo. Syn má anglické občianstvo od narodenia, pretože jeho otec (slovenský občan)...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trvalý pobyt manžela na účel zlúčenia rodiny

Môj manžel požiadal o trvalý pobyt na 5 rokov. Je Srb, 15.08.2019 to už bude 90 dní od podania žiadosti. Zatiaľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Svadba na Slovensku s cudzincom

Dobrý deň, som občiankou SR, obraciam sa na vás s otázkou a teda ak by ste mi mohli poradiť. Zoznámila...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie