Pár zaujímavých judikátov k nájmu nebytových priestorov

Niekedy sa stáva, že nájomná zmluva je uzavretá na dobu neurčitú, avšak stanovuje napríklad osobitné dôvody jej zrušenia (prípadne aj vylúčenia možnosti jej zrušenia výpoveďou či odstúpením) počas určitého obdobia, napríklad prvých niekoľko rokov. Podobným prípadom sa zaoberal Najvyšší súd Českej republiky a vo svojom rozsudku sp. zn. 20 Cdo 2900/99 vyslovil, že takéto dojednanie zmluvných strán nerobí nájomnú zmluvu uzavretu na určitú dobu.

Článek IV. odst. 2 smlouvy výslovně stanovil (a odvolací soud jej nepřehlédl), že „smlouva o nájmu se uzavírá na dobu neurčitou“, a na tom ničeho nemění ani odlišný režim zániku právního vztahu nájmu po dobu prvních pěti let a v období dalším. Pokud naopak právě odtud dovolatel vyvozoval, že (tím) jde o nájem sjednaný na dobu určitou (zřejmě pěti roků), je jeho právní názor zjevně nesprávný; ujednání o době (v této souvislosti relevantní) může být jen to, kdy jejím uplynutím nájem (nejpozději) skončí, a tak tomu v daném případě není, resp. dovolatel nedokládá opak.” 

Predmetný rozsudok zároveň pripustil možnosť zmluvných strán v zmluve počas dohodnutej doby (napríklad prvých niekoľko rokov) vylúčiť možnosť skončenia nájmu výpoveďou, prípadne iným spôsobom: “Není tedy přesvědčivého důvodu, pro který by možnost skončit nájem sjednaný na dobu neurčitou jinak (než písemnou výpovědí bez udání důvodu) nemohla zahrnovat i vyloučení výpovědi ze strany pronajímatele po stanovenou dobu trvání nájmu, je-li to věcně, z hlediska zájmů účastníků, sjednaných podmínek a účelu nájmu, odůvodněné.” 

Nájom nebytového priestoru s parkovacími miestami 

Zaujímavý je tiež prípad, keď predmetom nájmu bude nebytový priestor spolu s parkovacími miestami. Keďže nebytový priestor spolu s parkovacími miestami spolu možno považovať za vec hromadnú, nájomný vzťah sa bude spravovať ustanoveniami Občianskeho zákonníka a nie ustanoveniami zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov. Takýto názor vyslovil Najvyšší súd ČR vo svojom rozhodnutí sp. zn. 32 Odo 1263/2006 zo dňa 24.07.2007, keď dospel k záveru, že „Předmětem nájmu může být i soubor věcí v právním smyslu, kdy nejde o nájem jednotlivých nemovitostí, nýbrž o nájem věci podle § 663 a násl. obč. zák. ve smyslu § 118 odst. 1 obč. zák. Rovněž v daném případě smyslem a účelem nájmu bylo pronajmout jednotlivé věci (nebytové prostory a parkovací místa) jako ucelený soubor, jako věc hromadnou, neboť projev vůle účastníků směřoval nikoliv k tomu, aby nájemce užíval samostatně a nezávisle na sobě nebytové prostory a parkovací místa, ale aby tyto věci, které za odlišných okolností tvoří samostatný předmět občanskoprávních vztahů, byly užívány společně jedním nájemcem. Byla-li tedy předmětem nájmu věc hromadná, nelze dovodit, že smlouva je neplatná, jestliže nebyla stanovena výše nájmu zvlášť pro pronajímané nebytové prostory a zvlášť pro parkovací místa.“ 

Nájom administratívnej budovy 

V našom minulom článku sme zas riešili obdobný prípad, keď sa prenajímala celá administratívna budova.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako sa brániť voči susedovým zvieratám-vnikanie na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie