Prenájom celej budovy z hľadiska judikatúry

Na zmluvy o nájme celých budov / stavieb sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka. Nie je pritom podstatné, či sa v budove nachádzajúce napr. nebytového priestory

Uvedené potvrdili aj tri citované rozhodnutia súdov: 

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 2 Cdo 271/2004 (52/2007 ZSP):

“Predchádzajúci súhlas obecného (miestneho alebo mestského) úradu podľa § 3 ods. 2 zákona č. 116/1990 Zb. nebol potrebný v prípade, ak bola prenajatá budova ako celok, aj keď sa v nej nachádzali miestnosti určené na prevádzkovanie obchodu a služieb. Režim takého nájmu sa totiž nespravuje ustanoveniami zákona č. 116/1990 Zb., ale ustanoveniami § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka. Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, v znení neskorších zmien a doplnkov, sa nevzťahuje na dohody (zmluvy) o nájmoch nehnuteľností (pozemkov alebo budov), bez ohľadu na to, že súčasťou týchto nehnuteľností môžu byť aj nebytové priestory.” 

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp.zn. M Cdo 251/2002:

“Ustanovenie § 3 ods. 2 zákona č. 116/1990 Zb. treba vykladať tak, že predchádzajúci súhlas obce sa vyžaduje len na prenajatie tých nebytových priestorov, ktoré sú stavebne (nie zmluvne) určené na prevádzkovanie obchodu a služieb. Iba toto účelové určenie, vyplývajúce z obsahu stavebnoprávnej dokumentácie a rozhodnutí príslušných stavebných orgánov, je právne relevantné na posúdenie otázky, či sa predchádzajúci súhlas obce vyžaduje alebo nevyžaduje. Dohoda účastníkov zmluvy, že v nájme nehnuteľnosti ide o nájom nebytových priestorov, ktorý sa potom riadi zákonom č. 116/1990 Zb., je z uvedeného hľadiska neplatná, a teda právne bezvýznamná.” 

Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 31. marca 2003, sp.zn. M Cdo 251/02:

“Z ustanovenia § 1 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov nemožno vyvodiť, že by sa tento zákon vzťahoval aj na zmluvy o nájmoch stavieb, v ktorých sú umiestené nebytové priestory.” 

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zlúčenie či vyčlenenie pozemkov – parciel

Mám spoluvlastnícky podiel na viacerých parcelách, ktoré ale tvoria jeden súvislý pozemok. Chcela by som vyčleniť svoju časť z týchto parciel...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Spoločenstvo vlastníkov bytov

Môže založiť spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov napr. 2/3-nová väčšina vlastníkov (v našom prípade 6) bez vedomia ostatných vlastníkov (3)?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kedy sa platí daň za nehnuteľnosť?

Daň z nehnuteľností platí osoba, ktorá je daňovníkom dane z nehnuteľností a vlastní nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a osoba, ktorá je vlastníkom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie