Patrí byt nadobudnutý od bytového družstva do bezpodielového spoluvlastníctva manželov?

Aktualizované: 10.02.2019 | Vytvorené: 06.04.2018 |

Uzatvorením manželstva vzniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej ako „BSM“), do ktorého patrí (až na výnimky zakotvené v Občianskom zákonníku) všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva. Zaujímavá situácia môže nastať, keď manželia alebo niektorý z manželov počas trvania manželstva nadobudnú vlastnícke právo k pôvodne družstevnému bytu, na základe toho, že len jeden z manželov mal v bytovom družstve členský podiel ešte pred uzavretím manželstva. Uvedenú situáciu si priblížime v dnešnom článku.

Patrí byt nadobudnutý od bytového družstva do bezpodielového spoluvlastníctva manželov?

Obsah

Nadobudnutie družstevného bytu  Vyporiadanie BSM  Rozhodovacia prax súdov 

Nadobudnutie družstevného bytu 

K nadobudnutiu družstevného bytu v praxi dochádza tak, že po nadobudnutí členského podielu v bytovom družstve vznikne právo na pridelenie družstevného bytu, dôjde k uzavretiu dohody o užívaní družstevného bytu, pričom užívateľ uhrádza mesačné platby a po uplynutí určitej doby má nárok na kúpu bytu za zostatkovú hodnotu. Pokiaľ manžel, ktorý nadobudol členský podiel v bytovom družstve pred uzavretím manželstva pri takejto kúpe prejaví záujem zahrnúť byt do BSM, môže ako kupujúci figurovať aj druhý manžel. Manžel s členským podielom v bytovom družstve však môže byt nadobudnúť aj sám, pričom v takomto prípade ho nadobudne do svojho výlučného vlastníctva.

Prečítajte si aj:

Užívanie spoločnej veci nad rámec spoluvlastníckeho podielu

Kúpna zmluva na pozemok 

Vyporiadanie BSM 

Pokiaľ by sa neskôr BSM vyporiadávalo, bolo by potrebné zohľadniť, že k nadobudnutiu bytu došlo na základe členského podielu v bytovom družstve, ktorý bol vo výlučnom vlastníctve iba jedného z manželov. Súčasťou masy BSM by tak nebola všeobecná hodnota členského podielu v bytovom družstve, ktorú by bolo možné určiť znaleckým posudkom. 

Pokiaľ by byt nadobudol do výlučného vlastníctva manžel, ktorý pred uzavretím manželstva disponoval členským podielom, bolo by zas potrebné zohľadniť, či na úhradu časti platieb alebo zostatkovej / kúpnej ceny nevynaložil aj peňažné prostriedky, ktoré boli výlučným vlastníctvom druhého manžela alebo ktoré patrili do BSM. V takomto prípade by druhému manželovi vznikol nárok na náhradu. Druhému manželovi by vznikol nárok na náhradu aj v prípade, že jeho výlučné prostriedky alebo prostriedky patriace do BSM boli vynaložené na rekonštrukciu alebo iné zhodnotenie bytu. 

Rozhodovacia prax súdov 

Z uvedených princípov vychádza aj ustálená rozhodovacia prax slovenských súdov. Napr. Ústavný súd SR (US 591/2014) uvádza: „V prípade nadobudnutia družstevného bytu do vlastníctva člena bytového družstva, ktorý získal právo na pridelenie družstevného bytu a uzavrel nájomnú zmluvu o nájme družstevného bytu pred uzavretím manželstva, ide o majetok nadobudnutý jedným z manželov patriaci do výlučného vlastníctva tohto manžela. Pokiaľ však v súvislosti s nadobudnutím vlastníckeho práva k bytu jedným za manželov boli vynaložené spoločné prostriedky manželov, nie je vylúčené, aby ich vynaloženie pri vyporiadaní  BSM bolo kompenzované podľa zásad vyporiadania takýchto pohľadávok vyplývajúcich z Občianskeho zákonníka.“ 

Naše služby 

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.