Pobyt cudzinca z dôvodu vnútropodnikového presunu

Aktualizované: 14.01.2020 | Vytvorené: 14.01.2020 |

Vnútropodnikový presun je v § 2 ods. 1 písm. s) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov definovaný ako: „dočasné vyslanie na viac ako 90 dní štátneho príslušníka tretej krajiny na účel zamestnania alebo odbornej prípravy, ktorý sa v čase podania žiadosti o udelenie prechodného pobytu nachádza mimo územia Slovenskej republiky a členských štátov, zamestnávateľom so sídlom mimo územia Slovenskej republiky a členských štátov, s ktorým má štátny príslušník tretej krajiny pred presunom a počas presunu uzavretú pracovnú zmluvu, k tomu istému zamestnávateľovi alebo k zamestnávateľovi v rámci tej istej skupiny zamestnávateľov so sídlom v Slovenskej republike.“

Pobyt cudzinca z dôvodu vnútropodnikového presunu

Ako vyplýva z uvedeného, na rozdiel od podania „klasickej“ žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania, v prípade vnútropodnikového presunu by žiadosť nemohla byť podaná na území SR, ale iba prostredníctvom zastupiteľského úradu.

Skutočnosť, že sa jedná o vnútropodnikový presun, nemá vplyv na dĺžku lehoty na rozhodnutie o udelení prechodného pobytu. Štandardná dĺžka lehoty je 90 dní, pričom k tejto lehote treba ešte pripočítať čas, ktorý by bol potrebný na zaslanie podkladov k žiadosti zo zastupiteľského úradu na Slovensko (v praxi približne 3 týždne). Lehota 30 dní sa aj v prípade vnútropodnikového presunu vzťahuje na pracovné pozície zo zoznamu pracovných pozícií s nedostatkom pracovnej sily.

Okrem dokumentov, ktoré sa štandardne dokladajú so žiadosťou o prechodný pobyt na účel zamestnania je v prípade vnútropodnikového presunu potrebné podľa § 35 ods. 15 zákona o pobyte cudzincov doložiť aj doklady o tom, že cudzinec:

  1. bol bezprostredne pred dátumom vnútropodnikového presunu zamestnaný u toho istého zamestnávateľa alebo v rámci tej istej skupiny zamestnávateľov aspoň šesť mesiacov, ak ide o vedúceho zamestnanca alebo odborníka, a aspoň tri mesiace, ak ide o zamestnanca – stážistu, (v praxi pracovná zmluva)
  2. má odbornú kvalifikáciu a skúsenosti potrebné na výkon zamestnania, ak ide o vedúceho zamestnanca alebo odborníka, (doklady o vzdelaní, pracovnej náplni a pod. korešpondujúce s prácou, ktorú bude vykonávať na Slovensku)
  3. má vysokoškolské vzdelanie požadované na výkon zamestnania a dohodu o odbornej príprave na účely profesijného rastu alebo získania vedomostí v oblasti manažmentu podnikania, ak ide o zamestnanca – stážistu,
  4. spĺňa podmienky na výkon regulovaného povolania, ak ide o regulované povolanie.

Skutočnosť, že sa jedná o zamestnanie v rámci tej istej skupiny (v dcérskej alebo materskej spoločnosti) musí byť preukázaná výpismi z obchodných registrov.

Možnosť pobytu na Slovensku v rámci vnútropodnikového presunu by bola jednoduchšia v prípade, že by sa jednalo o cudzinca, ktorému už bol na základe vnútropodnikového presunu udelený prechodný pobyt v inom členskom štáte Európskej únie.

Využite naše právne služby

  • Povolenie na pobyt pre cudzincov na území SR na účely zamestnania

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.