Pobyt cudzinca z dôvodu vnútropodnikového presunu

Vnútropodnikový presun je v § 2 ods. 1 písm. s) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov definovaný ako: „dočasné vyslanie na viac ako 90 dní štátneho príslušníka tretej krajiny na účel zamestnania alebo odbornej prípravy, ktorý sa v čase podania žiadosti o udelenie prechodného pobytu nachádza mimo územia Slovenskej republiky a členských štátov, zamestnávateľom so sídlom mimo územia Slovenskej republiky a členských štátov, s ktorým má štátny príslušník tretej krajiny pred presunom a počas presunu uzavretú pracovnú zmluvu, k tomu istému zamestnávateľovi alebo k zamestnávateľovi v rámci tej istej skupiny zamestnávateľov so sídlom v Slovenskej republike.“

Ako vyplýva z uvedeného, na rozdiel od podania „klasickej“ žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania, v prípade vnútropodnikového presunu by žiadosť nemohla byť podaná na území SR, ale iba prostredníctvom zastupiteľského úradu.

Skutočnosť, že sa jedná o vnútropodnikový presun, nemá vplyv na dĺžku lehoty na rozhodnutie o udelení prechodného pobytu. Štandardná dĺžka lehoty je 90 dní, pričom k tejto lehote treba ešte pripočítať čas, ktorý by bol potrebný na zaslanie podkladov k žiadosti zo zastupiteľského úradu na Slovensko (v praxi približne 3 týždne). Lehota 30 dní sa aj v prípade vnútropodnikového presunu vzťahuje na pracovné pozície zo zoznamu pracovných pozícií s nedostatkom pracovnej sily.

Okrem dokumentov, ktoré sa štandardne dokladajú so žiadosťou o prechodný pobyt na účel zamestnania je v prípade vnútropodnikového presunu potrebné podľa § 35 ods. 15 zákona o pobyte cudzincov doložiť aj doklady o tom, že cudzinec:

  1. bol bezprostredne pred dátumom vnútropodnikového presunu zamestnaný u toho istého zamestnávateľa alebo v rámci tej istej skupiny zamestnávateľov aspoň šesť mesiacov, ak ide o vedúceho zamestnanca alebo odborníka, a aspoň tri mesiace, ak ide o zamestnanca – stážistu, (v praxi pracovná zmluva)
  2. má odbornú kvalifikáciu a skúsenosti potrebné na výkon zamestnania, ak ide o vedúceho zamestnanca alebo odborníka, (doklady o vzdelaní, pracovnej náplni a pod. korešpondujúce s prácou, ktorú bude vykonávať na Slovensku)
  3. má vysokoškolské vzdelanie požadované na výkon zamestnania a dohodu o odbornej príprave na účely profesijného rastu alebo získania vedomostí v oblasti manažmentu podnikania, ak ide o zamestnanca – stážistu
  4. spĺňa podmienky na výkon regulovaného povolania, ak ide o regulované povolanie

Skutočnosť, že sa jedná o zamestnanie v rámci tej istej skupiny (v dcérskej alebo materskej spoločnosti) musí byť preukázaná výpismi z obchodných registrov.

Možnosť pobytu na Slovensku v rámci vnútropodnikového presunu by bola jednoduchšia v prípade, že by sa jednalo o cudzinca, ktorému už bol na základe vnútropodnikového presunu udelený prechodný pobyt v inom členskom štáte Európskej únie.

Vyšetrenie cudzincov pre cudzinecké polície / lekársky posudok pre cudzincov

Vyšetrenie cudzincov Nitra – Vyšetrenie cudzinca k pobytu pre cudzineckú políciu v Nitre zabezpečuje ambulancia cudzokrajných chorôb na Hornočermanskej 4 – Expat Clinic s.r.o., lekársku prehliadku pre cudzincov je možné absolvovať aj bez objednania.

Vyšetrenie cudzincov Bratislava a ďalších 12 miest zabezpečuje Medical control s.r.o.

Tel.: 0948 350 123

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Sobáš s cudzincom

Dobrý deň, som občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na východnom Slovensku a s prechodným pobytom v Bratislave. Mám snúbenicu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trvalý pobyt na neobmedzený čas

Chcel by som mať na Slovensku neobmedzený pobyt, čo potrebujem?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako vybaviť slovenský rodný list pre dieťa narodené v zahraničí?

Už roky pokúšam vybaviť pre môjho syna slovenské občianstvo. Syn má anglické občianstvo od narodenia, pretože jeho otec (slovenský občan)...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie