Pobyt cudzinca z dôvodu vnútropodnikového presunu

Vnútropodnikový presun je v § 2 ods. 1 písm. s) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov definovaný ako: „dočasné vyslanie na viac ako 90 dní štátneho príslušníka tretej krajiny na účel zamestnania alebo odbornej prípravy, ktorý sa v čase podania žiadosti o udelenie prechodného pobytu nachádza mimo územia Slovenskej republiky a členských štátov, zamestnávateľom so sídlom mimo územia Slovenskej republiky a členských štátov, s ktorým má štátny príslušník tretej krajiny pred presunom a počas presunu uzavretú pracovnú zmluvu, k tomu istému zamestnávateľovi alebo k zamestnávateľovi v rámci tej istej skupiny zamestnávateľov so sídlom v Slovenskej republike.“

Ako vyplýva z uvedeného, na rozdiel od podania „klasickej“ žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania, v prípade vnútropodnikového presunu by žiadosť nemohla byť podaná na území SR, ale iba prostredníctvom zastupiteľského úradu.

Skutočnosť, že sa jedná o vnútropodnikový presun, nemá vplyv na dĺžku lehoty na rozhodnutie o udelení prechodného pobytu. Štandardná dĺžka lehoty je 90 dní, pričom k tejto lehote treba ešte pripočítať čas, ktorý by bol potrebný na zaslanie podkladov k žiadosti zo zastupiteľského úradu na Slovensko (v praxi približne 3 týždne). Lehota 30 dní sa aj v prípade vnútropodnikového presunu vzťahuje na pracovné pozície zo zoznamu pracovných pozícií s nedostatkom pracovnej sily.

Okrem dokumentov, ktoré sa štandardne dokladajú so žiadosťou o prechodný pobyt na účel zamestnania je v prípade vnútropodnikového presunu potrebné podľa § 35 ods. 15 zákona o pobyte cudzincov doložiť aj doklady o tom, že cudzinec:

  1. bol bezprostredne pred dátumom vnútropodnikového presunu zamestnaný u toho istého zamestnávateľa alebo v rámci tej istej skupiny zamestnávateľov aspoň šesť mesiacov, ak ide o vedúceho zamestnanca alebo odborníka, a aspoň tri mesiace, ak ide o zamestnanca – stážistu, (v praxi pracovná zmluva)
  2. má odbornú kvalifikáciu a skúsenosti potrebné na výkon zamestnania, ak ide o vedúceho zamestnanca alebo odborníka, (doklady o vzdelaní, pracovnej náplni a pod. korešpondujúce s prácou, ktorú bude vykonávať na Slovensku)
  3. má vysokoškolské vzdelanie požadované na výkon zamestnania a dohodu o odbornej príprave na účely profesijného rastu alebo získania vedomostí v oblasti manažmentu podnikania, ak ide o zamestnanca – stážistu
  4. spĺňa podmienky na výkon regulovaného povolania, ak ide o regulované povolanie

Skutočnosť, že sa jedná o zamestnanie v rámci tej istej skupiny (v dcérskej alebo materskej spoločnosti) musí byť preukázaná výpismi z obchodných registrov.

Možnosť pobytu na Slovensku v rámci vnútropodnikového presunu by bola jednoduchšia v prípade, že by sa jednalo o cudzinca, ktorému už bol na základe vnútropodnikového presunu udelený prechodný pobyt v inom členskom štáte Európskej únie.

Vyšetrenie cudzincov pre cudzinecké polície / lekársky posudok pre cudzincov

Vyšetrenie cudzincov Zlaté Moravce aj bez objednania.

Vyšetrenie cudzincov Bratislava a ďalších 12 miest zabezpečuje Medical control s.r.o.

Tel.: 0948 350 123

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako vybaviť slovenský rodný list pre dieťa narodené v zahraničí?

Už roky pokúšam vybaviť pre môjho syna slovenské občianstvo. Syn má anglické občianstvo od narodenia, pretože jeho otec (slovenský občan)...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trvalý pobyt manžela na účel zlúčenia rodiny

Môj manžel požiadal o trvalý pobyt na 5 rokov. Je Srb, 15.08.2019 to už bude 90 dní od podania žiadosti. Zatiaľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Svadba na Slovensku s cudzincom

Dobrý deň, som občiankou SR, obraciam sa na vás s otázkou a teda ak by ste mi mohli poradiť. Zoznámila...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie