Pobyt občanov Veľkej Británie a Severného Írska

S účinnosťou od 1.1.2021 končí štátnym príslušníkom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) a ich rodinným príslušníkom prechodné obdobie stanovené Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu č. 2019/C 384 I/01. Vzhľadom na uvedené bola prijatá novela zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov (č. 424/2020 Z. z.), ktorá upravuje ich postavenie na Slovensku po brexite.

Postavenie občanov Spojeného kráľovstva na území Slovenskej republiky po 1.1.2021 závisí od toho, či tu títo občania mali alebo nemali registrovaný pobyt do konca roka 2020. 

Základné informácie k pobytu občanov EÚ na Slovensku 

Občan Únie, ktorý je držiteľom platného dokladu totožnosti je podľa zákona o pobyte cudzincov oprávnený bez akýchkoľvek ďalších podmienok alebo formalít zdržiavať sa na území Slovenskej republiky tri mesiace odo dňa vstupu na územie Slovenskej republiky. Občania EÚ často zabúdajú na povinnosť hlásenia vstupu na územie SR, ktorý musia nahlásiť na policajnom útvare do desiatich pracovných dní odo dňa vstupu na územie Slovenskej republiky. Po 3 mesiacoch môže občan EÚ ďalej zotrvať na území SR napríklad, ak tu je zamestnaný, podniká tu či študuje. 

Ak sa na Slovensku zdržiava občan EÚ dlhšie ako 3 mesiace, je povinný požiadať o registráciu pobytu na území Slovenskej republiky do 30 dní od uplynutia troch mesiacov odo dňa vstupu na územie Slovenskej republiky. Občan Únie nemusí pri registrácii dokladať doklad o zabezpečení ubytovania, v tomto prípade policajný útvar uvedie ako adresu v potvrdení o registrácii obec, kde sa občan Únie bude zdržiavať na pobyte. Ak však doklad o ubytovaní nepredloží, nebude mu vydaný doklad o pobyte. 

Ako uvádza aj dôvodová správa, štátnym príslušníkom Spojeného kráľovstva a ich rodinným príslušníkom, ktorí na území Slovenskej republiky mali registrovaný pobyt pred skončením prechodného obdobia (t. j. do 31. decembra 2020) ako občania Únie a ako rodinní príslušníci občanov Únie nepretržite menej ako 5 rokov, sa priznáva právo na trvalý pobyt na päť rokov, a to tiež za predpokladu, že ho reálne uskutočňovali (§ 131j (2): „Pobyt štátneho príslušníka Spojeného kráľovstva alebo jeho rodinného príslušníka podľa § 2 ods. 5, ktorý má pred 1. januárom 2021 právo na pobyt podľa § 65 alebo § 70 a hodnoverným spôsobom preukáže využívanie tohto práva, sa považuje za trvalý pobyt na päť rokov.“ 

Ak mal občan UK trvalý pobyt 

Občan Únie má právo na trvalý pobyt, ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene nepretržite počas obdobia piatich rokov (§ 67 zákona o pobyte cudzincov, výnimky sú v uvedené v odseku 2 tohto ustanovenia). 

Právo na trvalý pobyt na neobmedzený čas sa priznáva novelou zákona od 1.1.2021 štátnym príslušníkom Spojeného kráľovstva a ich rodinným príslušníkom, ktorí na území Slovenskej republiky mali registrovaný trvalý pobyt pred skončením prechodného obdobia (t. j. do 31. decembra 2020) ako občania Únie a ako rodinní príslušníci občanov Únie, nepretržite viac ako 5 rokov a tento pobyt aj realizovali. (§ 131j (1) „Pobyt štátneho príslušníka Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) alebo jeho rodinného príslušníka podľa § 2 ods. 5, ktorý má pred 1. januárom 2021 právo na trvalý pobyt podľa § 67 alebo § 71 (trvalý pobyt rodinného príslušníka občana Únie) a hodnoverným spôsobom preukáže využívanie tohto práva, sa považuje za trvalý pobyt na neobmedzený čas.“ 

Ak občan UK nemal ani registráciu ani trvalý pobyt, ale sa tu zdržiaval 

Štátny príslušník Spojeného kráľovstva, ktorý sa zdržiaval na území Slovenskej republiky bez registrácie pobytu pred 1. januárom 2021, si môže zaregistrovať trvalý pobyt na päť rokov, ak hodnoverným spôsobom preukáže, že pred 1. januárom 2021 spĺňal a naďalej spĺňa jednu z podmienok na registráciu pobytu podľa § 66. Vyplýva to z § 131j (3). 

Rodinní príslušníci občanov UK 

Rodinní príslušníci štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva s právom pobytu priznaným na základe dohody si budú môcť zaregistrovať trvalý pobyt na päť rokov, pokiaľ vzťah definovaný v § 2 ods. 5 zákona o pobyte cudzincov (s výnimkou dieťaťa mladšieho ako 21 rokov) existoval ešte pred ukončením prechodného obdobia. Dieťa mladšie ako 21 rokov štátneho príslušníka Spojeného kráľovstva ako aj dieťa jeho rodinného príslušníka, ktorým bolo priznané právo pobytu na základe dohody, bude mať možnosť registrácie trvalého pobytu na päť rokov kedykoľvek, a to aj v prípade, ak sa narodí po skončení prechodného obdobia (od 1. januára 2021). (Dôvodová správa k zákonu č. 424/2020 Z. z.)     

„(4)Rodinný príslušník podľa § 2 ods. 5 písm. a) a c) až g) štátneho príslušníka Spojeného kráľovstva podľa odsekov 1, 2 alebo odseku 3 si môže zaregistrovať trvalý pobyt na päť rokov, ak sa k nemu pripája na pobyt a vzťah podľa § 2 ods. 5 existoval pred 1. januárom 2021.“

(5) Rodinný príslušník podľa § 2 ods. 5 písm. b) štátneho príslušníka Spojeného kráľovstva podľa odseku 1, 2 alebo odseku 3 si môže zaregistrovať trvalý pobyt na päť rokov, ak sa k nemu pripája na pobyt. 

Vydanie nových dokladov o pobyte 

„Policajný útvar na základe žiadosti vydá štátnemu príslušníkovi Spojeného kráľovstva alebo jeho rodinnému príslušníkovi podľa odseku 1 do 30 dní doklad o pobyte s platnosťou na desať rokov. Policajný útvar na základe žiadosti vydá štátnemu príslušníkovi Spojeného kráľovstva alebo jeho rodinnému príslušníkovi podľa odsekov 2 až 5 do 30 dní doklad o pobyte s platnosťou na päť rokov. 

Platnosť pobytového preukazu občana EÚ, ktorý bol vydaný štátnemu príslušníkovi Spojeného kráľovstva, a pobytového preukazu rodinného príslušníka občana EÚ, ktorý bol vydaný jeho rodinnému príslušníkovi podľa § 2 ods. 5 do 31. decembra 2020, sa končí dňom uplynutia platnosti v ňom uvedenej, najneskôr 30. júna 2021. 

Štátny príslušník Spojeného kráľovstva a jeho rodinný príslušník podľa odsekov 1 až 3 sú povinní do 30. júna 2021 požiadať o nový doklad o pobyte.“ (§ 131j)

Vyšetrenie cudzincov pre cudzinecké polície / lekársky posudok pre cudzincov

Vyšetrenie cudzincov Zlaté Moravce aj bez objednania.

Vyšetrenie cudzincov Bratislava a ďalších 12 miest zabezpečuje Medical control s.r.o.

Tel.: 0948 350 123

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako vybaviť slovenský rodný list pre dieťa narodené v zahraničí?

Už roky pokúšam vybaviť pre môjho syna slovenské občianstvo. Syn má anglické občianstvo od narodenia, pretože jeho otec (slovenský občan)...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trvalý pobyt manžela na účel zlúčenia rodiny

Môj manžel požiadal o trvalý pobyt na 5 rokov. Je Srb, 15.08.2019 to už bude 90 dní od podania žiadosti. Zatiaľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Svadba na Slovensku s cudzincom

Dobrý deň, som občiankou SR, obraciam sa na vás s otázkou a teda ak by ste mi mohli poradiť. Zoznámila...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie