Postup zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov

Zoznam hospodárskych subjektov vedie Úrad pre verejné obstarávanie a sú v ňom uvedené subjekty, ktoré splnili podmienky účasti na verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname hospodárskych subjektov. Tento zoznam je verejne prístupný na webovej stránke Úrade pre verejné obstarávanie.

Kto sa môže dať zapísať do zoznamu hospodárskych subjektov 

Do zoznamu sa môžu dať zapísať subjekty, ktoré preukázali splnenie podmienok účasti osobného postavenia, t.j. žiadateľ musí preukázať, že: 

 1. nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe – preukazuje sa doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, pri slovenských osobách stačí oznámiť údaje pre vyžiadanie výpisu z registra trestov
 2. nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisovv Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – preukazuje sa doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, pri slovenských subjektoch si ich vyžiada sám Úrad
 3. nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – preukazuje sa doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, pri slovenských subjektoch si ich vyžiada sám Úrad
 4. nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku – preukazuje sa doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace (potvrdenie okresného súdu, že hospodársky subjekt nie je v likvidácii nepredkladá fyzická osoba a príspevková organizácia)
 5. je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu – preukazuje sa doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, dokladá len subjekt nezapísaný v Registri právnických osôb a podnikateľov
 6. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – preukazuje sa doloženým čestným vyhlásením, že hospodársky subjekt nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu s podpismi osoby/osôb oprávnenej/ných konať v mene právnickej/fyzickej osoby (tlačivo je nižšie v tomto článku) 

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. 

Žiadosť o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov 

Do zoznamu hospodárskych subjektov sa zapisuje na žiadosť subjektu. Žiadosť sa podáva na Úrade pre verejné obstarávanie na úradnom tlačive a je prístupná na tomto webe. Žiadosť je možné podať aj elektronicky cez slovensko.sk, v tomto prípade sú poplatky v polovičnej výške. 

V prípade elektronického podania je potrebný kvalifikovaný elektronický podpis žiadateľa, t. j. hospodárskeho subjektu, štatutárneho zástupcu hospodárskeho subjektu alebo ním splnomocnenej osobou. Okrem elektronického podpisu bude potrebné vykonať aj konverziu príloh (konverziu originálu listinného dokumentu do originálu v elektronickej podobe je oprávnený vykonať orgán verejnej moci, notár a poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu). Ak prílohy k žiadosti neexistujú v origináli v elektronickej podobe, doručujú sa úradu v listinnej podobe. 

Ak hospodársky subjekt v žiadosti o zápis súhlasí s registráciou na elektronickom trhovisku, úrad to spolu so zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov oznámi ministerstvu vnútra. Aby mohol žiadateľ predkladať ponuky v Elektronickom trhovisku, musí v žiadosti zaškrtnúť kolonku – súhlas s obchodnými podmienkami Elektronického trhoviska.  

Prílohy k žiadosti o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov 

Prílohami žiadosti (ktoré sa prekladajú v originály alebo overenej fotokópii) sú:

 • výpis z registra trestov všetkých osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu alebo prokuristom (predkladá sa len v prípade, ak člen štatutárneho orgánu, dozorného orgánu alebo prokurista nie je občanom Slovenskej republiky)
 • potvrdenie okresného súdu, že žiadateľ nie je v likvidácii
 • potvrdenie okresného súdu, že na majetok žiadateľa – hospodárskeho subjektu nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku (doklad nie starší ako 3 mesiace) – toto potvrdenie od 12.01.2022 nie je potrebné dokladať a ÚVO by si ho mal vyžiadať sám
 • doklad o oprávnení podnikať (dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (dokladajú len subjekty, ktoré nie sú zapísané v Registri právnických osôb a podnikateľov) (doklad nie starší ako 3 mesiace)
 • čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 2 písm. f) (tlačivo)
 • doklad o úhrade správneho poplatku
 • plná moc, ak žiadosť podáva splnomocnenec

V zmysle zákona o proti byrokracii nie je potrebné niektoré dokumenty Úradu dokladať, Úrad si ich vyžiada sám. Nedokladá sa:

 • výpisy z registra trestov hospodárskeho subjektu so sídlom v Slovenskej republike; člena/ov štatutárneho orgánu; člena/ov dozorného orgánu alebo prokuristu/ov od hospodárskeho subjektu (výnimkou je prípad, ak ide o cudzincov, prípadne, ak žiadateľom o zápis je právnická osoba, ktorej člen štatutárneho orgánu/člen dozorného orgánu alebo prokurista nie je občanom Slovenskej republiky). Naproti tomu je podmienkou oznámenie údajov na vyžiadanie výpisu z registra restov ako prílohy č. 1 k žiadosti o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov. Ak má osoba štátne občianstvo iné ako slovenské, je potrebné doložiť výpis z registra trestov z krajiny pôvodu, resp. z krajiny obvyklého pobytu a pripojiť úradný preklad – originál alebo úradne osvedčená kópia (nie staršie ako tri mesiace).
 • výpis z obchodného registra; výpis zo živnostenského registra, resp. iný doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu od hospodárskeho subjektu, ktorý je zapísaný v Registri právnických osôb a podnikateľov. Zrušenie tejto povinnosti sa vzťahuje len na právnické osoby a fyzické osoby so sídlom, miestom podnikania v Slovenskej republike, zapísanými v Registri právnických osôb a podnikateľov.
 • potvrdenie Sociálnej poisťovne o neexistencii nedoplatkov
 • potvrdenia zdravotných poisťovní
 • potvrdenie daňového úradu o neexistencii nedoplatkov
 • potvrdenie colného úradu o neexistencii nedoplatkov

Jednou z podmienok pre vykonanie zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov
je predloženie výpisu z registra trestov, ktorým hospodársky subjekt preukazuje,
že on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu
ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania
finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej
činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin
založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu
a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin,
ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom
obstarávaní a verejnej dražbe.

Ak podáva žiadosť o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov žiadateľ so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predkladá v origináloch alebo úradne osvedčených kópiách doklady nie staršie ako 3 mesiace, a to:

 • výpis z registra trestov právnickej osoby
 • výpis z registra trestov člena/ov štatutárneho orgánu; člena/ov dozorného orgánu alebo prokuristu/ov
 • potvrdenie/-a príslušnej/-ých zdravotnej/-ých poisťovne/-í, v ktorej/-ých je hospodársky subjekt vedený v evidencii platiteľov zdravotného poistenia, že zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky  po splatnosti v štáte sídla, miesta podnikania  alebo obvyklého pobytu
 • potvrdenie Sociálnej poisťovne, že hospodársky subjekt nemá evidované nedoplatky poistného na sociálne poistenie v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
 • potvrdenie príslušného daňového úradu, že hospodársky subjekt nemá evidované daňové nedoplatky v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (potvrdenie vydáva miestne príslušný daňový úrad)
 • potvrdenie príslušného okresného súdu, že nebol na majetok hospodárskeho subjektu vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku
 • potvrdenie príslušného okresného súdu, že hospodársky subjekt nie je v likvidácii
 • potvrdenie príslušného colného úradu, že hospodársky subjekt nemá evidované daňové nedoplatky v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (potvrdenie vydáva miestne príslušný colný úrad)
 • doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
 • doklad o úhrade správneho poplatku

V prípade, ak by žiadateľ mal sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt v zahraničí a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením. 

Čestné vyhlásenie by malo byť urobené podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak by právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom v zahraničí neupravovalo inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
o skutočnostiach podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Identifikačné údaje hospodárskeho subjektu – právnickej osoby
Obchodné meno/názov:
Sídlo:
Identifikačné číslo organizácie (IČO):
Štatutárny orgán
Čestne vyhlasujem/e, že:
Nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Podpis/y osôb oprávnených konať v mene hospodárskeho subjektuDátum

Doba zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov 

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov sa vykonáva s platnosťou na tri roky

K predĺženiu zápisu je potrebné najskôr 60 dní a najneskôr 30 dní pred uplynutím platnosti zápisu podať novú kompletnú žiadosť o zápis (vrátane všetkých príloh a splniť podmienky účasti vo verejnom obstarávaní). 

Lehota na zápis do zoznamu hospodárskych subjektov 

Lehota na zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je 15 dní. Do 15 dní odo dňa doručenia kompletnej žiadosti o zápis vrátane všetkých príloh tak Úrad zapíše žiadateľa do zoznamu hospodárskych subjektov. 

Úrad spolu so zápisom hospodárskeho subjektu do zoznamu hospodárskych subjektov poskytne Ministerstvu financií Slovenskej republiky údaje o hospodárskom subjekte potrebné na zriadenie osobného profilu v informačnom systéme elektronickej fakturácie. 

V prípade listinnej žiadosti o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov: 

Poplatky

 • Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov – 66 EUR
 • Predĺženie platnosti zápisu v zozname hospodárskych subjektov – 66 EUR
 • Oznámenie zmeny údajov – 16, 50 EUR 
 • – ak sa podanie podáva elektronicky, poplatok sa znižuje na polovicu, oznámenie zmien údajov je vo výške 8 EUR 

Postup úradu 

Úrad nezapíše do zoznamu hospodársky subjekt, ktorý nespĺňa podmienky účasti vo verejnom obstarávaní. 

Ak žiadosť o zápis nespĺňa všetky požadované náležitosti alebo k nej neboli priložené všetky prílohy, úrad vyzve žiadateľa, aby ich v určenej lehote doplnil. Ak hospodársky subjekt v určenej lehote nedoplní požadované náležitosti a prílohy, úrad konanie zastaví a žiadosť o zápis mu s prílohami vráti. 

Oznámenie zmien v zozname hospodárskych subjektov 

Zmeny údajov uvedené v zozname hospodárskych subjektov musí hospodársky subjekt oznamovať Úrade pre verejné obstarávanie do 30 dní odo dňa, keď nastali. 

Oznamujú sa zmeny týchto údajov:

 1. obchodné meno alebo názov hospodárskeho subjektu
 2. adresa sídla, miesto podnikania alebo adresa pobytu hospodárskeho subjektu
 3. predmet podnikania/činnosti
 4. identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené
 5. zoznam osôb oprávnených konať za hospodársky subjekt
 6. spôsob konania

Zmeny sa oznamujú na formulári pre oznámenie zmien. 

Zmeny sa musia zdokladovať aktuálnym dokladom preukazujúcim uskutočnenú zmenu. Rovnako sa oznamuje úradu aj zmena adresy na elektronické doručovanie alebo ak má záujemca záujem o registráciu na elektronickom trhovisku. 

Oznámenie zmien v zozname hospodárskych subjektov sa opäť môže vykonať aj elektronicky cez slovensko.sk a vyžaduje sa kvalifikovaný elektronický podpis. Ak by prílohy opäť neboli v origináli v elektronickej podobe, musia sa úradu doručiť v listinnej podobe. 

Pokuta za neoznámenie zmien je do výšky 500 EUR. 

Poplatok za vykonanie zmeny v zozname hospodárskych subjektov je 16,50 EUR. 

Predĺženie platnosti zápisu 

Najskôr 60 dní a najneskôr 30 dní pred uplynutím platnosti zápisu je potrebné podať novú kompletnú žiadosť o zápis (vrátane všetkých príloh a splniť podmienky účasti vo verejnom obstarávaní). Žiadateľ tak musí splniť tieto podmienky:

 1. podať novú kompletnú žiadosť o predĺženie platnosti zápisu v zozname hospodárskych subjektov spolu so všetkými prílohami v lehote ustanovenej vyššie a
 2. predkladané prílohy vrátane splnenia podmienok účasti na verejnom obstarávaní nesmú byť staršie ako 3 mesiace ku dňu predĺženia platnosti zápisu

Následne úrad predĺži zápis v zozname hospodárskych subjektov. 

Čo obsahuje zoznam hospodárskych subjektov 

Zoznam hospodárskych subjektov obsahuje:

 1. obchodné meno alebo názov hospodárskeho subjektu
 2. adresu sídla, miesto podnikania alebo adresu pobytu hospodárskeho subjektu
 3. predmet činnosti
 4. identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené
 5. registračné číslo
 6. zoznam dokladov, ktoré sa prikladali k žiadosti o zápis
 7. zoznam osôb oprávnených konať za hospodársky subjekt a spôsob ich konania 

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710