Zápis konečného užívateľa výhod do registra nadácií do 31.12.2019

Okrem povinnosti obchodných spoločností zapísať do obchodného registra svojich konečných užívateľov výhod, ktorej sme sa venovali v minulom článku, bola takáto povinnosť zakotvená aj vo vzťahu k nadáciám. Teraz si preto priblížime zápis konečného užívateľa výhod nadácie do registra nadácií.

Pokiaľ máte záujme si zapísať konečného užívateľa sami, vyžiadajte si tlačivo na vykonanie zápisu konečného užívateľa výhod aj s postupom na tomto odkaze.

Register nadácií

Register nadácií ako informačný systém verejnej správy, do ktorého sa zapisujú zákonom ustanovené náležitosti týkajúce sa nadácií sa po novom člení na verejnú a neverejnú časť.

Obsahom neverejnej časti sú od 01.11.2018 práve identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod. V ustanovení § 11 ods. 2 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o nadáciách“) je rozsah zapisovaných údajov o konečnom užívateľovi výhod určený nasledovne:

 • meno a priezvisko
 • rodné číslo (v prípade, že nebolo rodné číslo pridelené, tak dátum narodenia)
 • adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu
 • štátna príslušnosť
 • druh a číslo dokladu totožnosti
 • okruh osôb, ktoré sa považujú za konečného užívateľa výhod
 • údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod 

Konečný užívateľ výhod nadácie 

Konečným užívateľom výhod nadácie ako účelového združenia majetku je v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 písm. c) fyzická osoba, ktorá: 

 • je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku (ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá (a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, (b) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, (c) ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode, (d) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti)
 • má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena
 • je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov
 • je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určení budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určení budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku

Doplnenie konečného užívateľa výhod

V zmysle prechodných ustanovení k novele, ktorá zaviedla povinnosť zápisu konečných užívateľov výhod v registri nadácií sú nadácie vzniknuté pred 31.10.2018 povinné podať návrh na zápis vyššie uvedených údajov o konečnom užívateľovi výhod do registra nadácií v lehote do 31.12.2019. Presný postup zákon nezakotvuje.

Podľa telefonickej informácie z Ministerstva vnútra SR, odboru všeobecnej vnútornej správy bude postačovať zaslanie listu obsahujúceho zákonom o nadáciách požadované údaje o konečnom užívateľovi výhod na Ministerstvo vnútra SR, odbor všeobecnej vnútornej správy.

Zároveň upozorňujeme, že zápis konečného užívateľa výhod do registra nadácií nemá vplyvy na povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora, prípadne iných registrov.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710