Povinnosť všetkých spoločností zapísať koncového užívateľa výhod do 31.12.2019

V zmysle novely zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri je nová právnická osoba, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, povinná od 1.11.2018 oznámiť obchodnému registru údaje o svojom konečnom užívateľovi výhod. Existujúca spoločnosť, už zapísaná do obchodného registra, je povinná túto povinnosť splniť dodatočne do 31.12.2019 pod sankciou pokuty.

Pri novo zapisovanej spoločnosti si túto povinnosť spoločnosť splní vyplnením príslušných políčok vo formulári určenom na zápis subjektu do obchodného registra. Pokiaľ tieto údaje nevyplní, návrh na zápis novej spoločnosti bude odmietnutý. Obchodné spoločnosti už zapísané v obchodnom registri, musia do 31. decembra 2019 podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod na špeciálnom formulári pre to zriadenom.

Sankcia za nesplnenie povinnosti 

V prípade nesplnenia povinnosti hrozí príslušným subjektom sankcia až do výšky 3.310 EUR. 

Zverejnenie údajov o KÚV 

Údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané do obchodného registra sa nezverejňujú. Údaje o KÚV nebudú uvedené ani na výpisoch z obchodného registra. 

Čo sa do obchodného registra oznamuje? 

Identifikačné údaje o koncovom užívateľovi výhod, ktoré sa zapisujú do obchodného registra, sú v rozsahu:

 • meno, priezvisko
 • rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené
 • adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu
 • štátna príslušnosť
 • druh a číslo dokladu totožnosti
 • údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu 

Je pritom možné vybrať si z nasledovných možností, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod:

a) Skutočné ovládanie alebo kontrolovanie právnickej osoby alebo získavanie prospechu z činnosti alebo z obchodu právnickej osoby

 • priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov v právnickej osobe v rozsahu najmenej 25% (percentuálnych bodov)
 • priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní právnickej osoby alebo súčet týchto podielov na základnom imaní právnickej osoby vrátane akcií na doručiteľa v rozsahu najmenej 25% (percentuálnych bodov)
 • právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena 
 • iný spôsob ovládania právnickej osoby
 • právo na hospodársky prospech z podnikania právnickej osoby alebo inej jej činnosti v rozsahu najmenej 25% (percentuálnych bodov)
 • splnenie aspoň niektorého z kritérií podľa písmena a1) až a5) spoločne s inou osobou konajúcou v zhode s konečným užívateľom výhod alebo ich spoločným postupom

b) Ak sa nespĺňajú kritéria z časti a), je potrebné označiť časť b) upravujúcu konečného užívateľa výhod – vrcholový manažment.

Register partnerov verejného sektora

Zápis KÚV do obchodného registra nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora.

Nadácie a koncový užívateľ výhod

Obdobne budú údaje o konečnom užívateľovi výhod zapisované aj do registra nadácií.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710