Povinnosť nadácií vypracovať výročnú správu do 15. mája

Podľa zákona o nadáciách má nadácia povinnosť vypracovať výročnú správu najneskôr do 15. mája nasledujúceho kalendárneho roka. Pokiaľ správna rada určí kratšiu lehotu alebo kratšiu lehotu stanovuje nadačná listina, je nadácia povinná túto kratšiu lehotu dodržať. Okrem vypracovania je nadácia povinná túto výročnú správu v zákonnej lehote aj uložiť do registra účtovných závierok, inak jej hrozí pokuta.

Náležitosti výročnej správy nadácie

Náležitosti výročnej správy nadácie sú ustanovené v § 35 zákona o nadáciách. Podľa zákona obsahuje výročná správa:

  • prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu nadácie
  • ročnú účtovnú závierku, zhodnotenie základných údajov zahrnutých v nej a výrok audítora k ročnej účtovnej závierke
  • prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu
  • prehľad o darcoch, ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho istého darcu presahuje 331 eur
  • prehľad o fyzických osobách a právnických osobách, ktorým nadácia poskytla prostriedky na verejnoprospešný účel, na ktorý bola nadácia založená, a informáciu, akým spôsobom sa tieto prostriedky použili
  • celkové výdavky (náklady) v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činností nadácie a osobitne výšku výdavkov (nákladov) na správu nadácie vrátane rozhodnutia správnej rady podľa  28 ods. 1a v členení podľa § 28 ods. 2 a 3
  • zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov, ktoré nastali v hodnotenom období
  • odmenu za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu, ak bol nadačnou listinou ustanovený
  • prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch nadačných fondov
  • ďalšie údaje, ktoré určí správna rada

Súčasťou výročnej správy je podľa zákona aj prehľad o darcoch. Tu si dovoľujeme upozorniť, že zákon umožňuje aj zachovanie anonymity darcu. Zákon o nadáciách vyslovene uvádza, že „ak darca trvá na zachovaní anonymity, jeho meno a priezvisko alebo názov sa nesmú uvádzať v prehľade darcov ani inak zverejňovať.” 

Uloženie výročnej správy do registra účtovných závierok do 31. mája

Nadácia má povinnosť vypracovanú výročnú správu uložiť do registra účtovných závierok najneskôr do 31. mája. 

Pokuta za neuloženie výročnej správy do registra účtovných závierok

Zákon o nadáciách stanovuje aj sankciu za neuloženie výročnej správy do registra účtovných závierok v lehote do 31.mája. Touto sankciou môže byť pokuta minimálne vo výške 331 EUR, maximálne 3.3119 EUR.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Obmedzenie / zbavenie svojprávnosti – právna poradňa

Prečítajte si právnu poradňu - Vaše otázky a odpovede k obmedzeniu / zbaveniu svojprávnosti určitej osoby na právne úkony.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vady na vozidle – možnosti vrátenia kúpnej ceny

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Stočené kilometre – aké mám možnosti ako kupujúci?

Kúpil som si pred troma mesiacmi auto od inej osoby, nie cez autobazár. Pred týždňom bolo v oprave, kde sa zistilo,...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie