Založenie a vznik nadácie, proces, poplatky

Kto môže založiť nadáciu?

Zákon ustanovuje, že zakladateľom nadácie môže byť tak fyzická osoba ako aj osoba právnická. Je tiež možná aj kombinácia, tzn. Zakladateľmi jednej nadácie budú aj osoby fyzické aj osoby právnické.

Ak máte záujem o založenie nadácie, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk alebo telefonicky na 0915 046 749.

Ako sa založí nadácia?

Založenie nadácie je potrebné odlišovať od jej vzniku. Pred tým, ako nadácia vznikne, je potrebné ju založiť. Nadácia sa zakladá podpísaním nadačnej listiny zakladateľmi. Pokiaľ nadáciu zakladá len jedna osoba, nadačnú listinu podpíše len táto osoba. Ak je zakladateľov viac, nadačnú listinu musia podpísať všetci zakladatelia. Podpisy zakladateľov musia byť úradne overené.

Nadačná listina musí obsahovať:

 • názov a sídlo nadácie
 • verejnoprospešný účel, ktorý nadácia bude podporovať
 • meno a priezvisko (názov), rodné číslo (identifikačné číslo organizácie) a adresu trvalého pobytu (sídlo) všetkých zakladateľov
 • hodnotu nadačného imania
 • hodnotu a predmet majetkového vkladu, ktorý každý zakladateľ vložil do nadačného imania pri založení nadácie
 • dobu, na akú sa nadácia zriaďuje
 • počet členov orgánov nadácie, dĺžku funkčného obdobia a spôsob ich voľby
 • spôsob zvolávania, hlasovania a rokovania orgánov nadácie
 • meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu alebo dlhodobého pobytu prvého správcu nadácie a prvých členov ďalších orgánov nadácie
 • podmienky nakladania s majetkom nadácie
 • určenie okruhu osôb, ktorým sa poskytujú prostriedky nadácie
 • podmienky poskytovania prostriedkov nadácie tretím osobám
 • ďalšie náležitosti, ak ich zakladateľ považuje za potrebné uviesť

Kým nadácia vznikne, môžu za ňu konať buď zakladatelia alebo správca nadácie.

Názov nadácie

Názov nadácie musí obsahovať označenie „nadácia“. Názov nadácie sa musí odlišovať od názvu inej, už registrovanej nadácie a nesmie byť zameniteľný s názvom inej, už registrovanej nadácie. Ak má názov nadácie obsahovať priezvisko fyzickej osoby odlišnej od zakladateľa, návrh na registráciu nadácie do registra nadácií musí obsahovať aj súhlas tejto fyzickej osoby. Ak táto fyzická osoba nežije, súhlas jej dedičov, ak sú známi.

Vznik nadácie

Podpísaním nadačnej listiny nadácia nevznikne. Na vznik nadácie je potrebné podať návrh na zápis nadácie do registra nadácií, ktorý vedie Ministerstvo vnútra SR (ďalej len “ministerstvo”), ktorému bola zverená povinnosť na úseku registrácie nadácií. Konkrétne je plnením úloh súvisiacich so vznikom nadácie poverený odbor všeobecnej vnútornej správy, sekcia verejnej správy (adresa: Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29).

Správca nadácie podáva písomný návrh na zápis nadácie do registra nadácií, jeho podpis na návrhu musí byť úradne overený.

K návrhu je potrebné doložiť ministerstvu:

 • nadačnú listinu v dvoch vyhotoveniach (origináloch), na ktorých pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená
 • písomné vyhlásenie správcu o splatení peňažného vkladu zakladateľom alebo písomné vyhlásenie zakladateľa, že do nadačného imania vkladá nehnuteľnosť (pravosť podpisov musí byť úradne osvedčená)
 • aktuálny znalecký posudok v prípade vkladu nehnuteľností
 • výpis z registra trestov správcu nadácie nie starší ako tri mesiace
 • výpis z Obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 30 dní v prípade, ak zakladateľom je právnická osoba
 • v prípade, že zakladateľom je zahraničná právnická osoba doklad o tom, že je právnickou osobou a kto je jej štatutárnym orgánom
 • doklad o povolení na dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky ak je správcom zahraničná fyzická osoba
 • doklad o zaplatení poplatku

Pokiaľ návrh nebude úplný, ministerstvo o tom do 15 dní upovedomí správcu nadácie a vyzve ho na odstránenie nedostatkov s upozornením, že začne konať vo veci zápisu nadácie do registra až po ich odstránení.

Ak ministerstvo nezistí dôvod na odmietnutie zápisu nadácie do registra nadácií, do 30 dní od začatia konania vykoná zápis nadácie do registra nadácií a v tejto lehote zašle správcovi nadácie jedno vyhotovenie nadačnej listiny, na ktorom vyznačí deň zápisu nadácie do registra nadácií.

Poplatok

K návrhu na zápis nadácie je potrebné doložiť aj doklad o zaplatení poplatku 66 EUR. Ten je možné uhradiť:

 • na pošte, ktorá vydá potvrdenie pre evidenciu poplatku
 • poštovým poukazom
 • prevodom z účtu na účet správneho orgánu

Pridelenie IČO a oznámenie vzniku nadácie Štatistickému úradu

Identifikačné číslo organizácie (IČO) nadácii prideľuje príslušná krajská správa Štatistického úradu SR, a to na základe žiadosti nadácie. Vznik nadácie, jej názov a sídlo oznámi ministerstvo Štatistickému úradu Slovenskej republiky do desiatich dní odo dňa zápisu nadácie do registra nadácií.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť upratovaciu firmu?

Predpokladom pre podnikanie v upratovacích službách je osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť „Čistiace a upratovacie služby“ (poradové číslo 8101), ktorá je viazaná...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vymenovanie / odvolanie prokuristu v občianskom združení

Chceli by sme v občianskom združení pomoc pri vymenovaní / odvolaní prokuristu. Je vôbec vymenovanie prokuristu v občianskom združení možné? Od kedy...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Moja mama je dlhodobo PN, môžem jej založiť nadáciu?

Obraciam sa na Vás s prosbou poradiť. Moja mamina je dlhodobo na PN, má za sebou operácie, veľké bolesti chrtice....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie