Povinnosti advokáta podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

Na účely Zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) je advokát v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. j) povinnou osobou v prípade, že poskytuje klientovi právnu službu týkajúcu sa:

 • nákupu a predaja nehnuteľností alebo obchodných podielov v obchodnej spoločnosti
 • správy alebo úschovy finančných prostriedkov, cenných papierov alebo iného majetku
 • otvorenia alebo správy účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky alebo účtu cenných papierov
 • založenia, činnosti alebo riadenia obchodnej spoločnosti, združenia fyzických osôb a právnických osôb, účelového združenia majetku alebo inej právnickej osoby

Čiže aj v prípade, že advokát poskytuje napríklad len službu založenia s.r.o., vzťahujú sa naňho povinnosti tohto zákona. Ak sa napríklad klient dopustí podozrenia z trestného činu legalizácie príjmov z trestnej činnosti, s veľkou pravdepodobnosťou sa naňho obráti vyšetrovateľ PZ s viacerými otázkami.

Ako povinná osoba je advokát v závislosti od osoby klienta, druhu obchodu a druhu obchodného vzťahu povinný poskytnúť klientovi základnú starostlivosť, zjednodušenú starostlivosť alebo zvýšenú starostlivosť.

Základná starostlivosť v zmysle ustanovenia § 10 Zákona obsahuje: 

 • identifikáciu klienta a overenie jeho identifikácie (rovnako aj fyzických osôb konajúcich za klienta právnickú osobu)
 • identifikáciu konečného užívateľa výhod a prijatie primeraných opatrení na overenie jeho identifikácie (ako sú zistenie vlastníckej a riadiacej štruktúry)
 • získanie informácií o účele a plánovanej povahe obchodného vzťahu
 • vykonanie predbežného monitorovania obchodného vzťahu (preskúmanie, či sú konkrétne obchody v súlade s poznatkami povinnej osoby o klientovi)

V rámci výkonu základnej starostlivosti Povinná osoba taktiež zisťuje, či klient koná vo vlastnom mene. Ak zistí, že klient nekoná vo vlastnom mene alebo o tom vzniknú pochybnosti, vyzve klienta aby preukázal meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, v ktorej mene obchod vykonáva. Zákon na preukázanie uvedených údajov vyžaduje formu záväzného písomného vyhlásenia.

V závislosti od legalizácie príjmov z trestnej činnosti alebo financovania terorizmu má povinná osoba povinnosť vykonať opatrenia na zistenie, či je klient politicky exponovanou osobou.

Zjednodušená starostlivosť sa aplikuje na v Zákone vymedzené prípady – v zmysle dôvodovej správy k Zákonu predovšetkým na klientov, ktorí sú tiež povinnými osobami a/alebo v prípade produktov, u ktorých je malá možnosť ich zneužitia. Povinná osoba je povinná: 

 • skúmať, či sú splnené podmienky na uplatnenie zníženej starostlivosť
 • keď je klient prítomný identifikovať ho a verifikovať takto získané údaje
 • posudzovať, či je pripravovaná alebo uskutočňovaná operácia neobvyklá, venovať osobitnú pozornosť všetkým zložitým, nezvyčajne veľkým obchodným operáciám a každému riziku financovania legalizácie alebo terorizmu

Zvýšenú starostlivosť je povinná osoba povinná vykonať, ak má k dispozícii informácie, podľa ktorých niektorý k klientov alebo obchodov predstavuje vyššie riziko legalizácie alebo financovania terorizmu. Povinná osoba určuje rozsah starostlivosti podľa svojej kvalifikovanej úvahy, pričom zákon upravuje situácie, v ktorých je zvýšená starostlivosť povinná.

Neprítomnosť klienta v kancelárii advokáta

Jednou zo situácií, v ktorých je advokát ako povinná osoba povinná vykonať zvýšenú starostlivosť je prípad, že klient nie je fyzicky prítomný na účely identifikácie a overenia identifikácie. V takomto prípade podľa ustanovenia § 12 ods. 1 písm. a) zvýšená starostlivosť zahrňuje nad rámec základnej starostlivosti: 

 • vykonanie identifikácie klienta prostredníctvom ďalších dokumentov, údajov alebo informácií a vykonanie ďalších opatrení na overenie alebo potvrdenie predložených dokumentov
 • vyžiadanie písomného potvrdenia od inej banky alebo finančnej inštitúcie, že je jej klientom alebo
 • zabezpečenie vykonania prvej platby prostredníctvom účtu, ktorý má klient otvorený v banke

Okrem úpravy poskytovania jednotlivých druhov starostlivosti klientom, Zákon zakotvuje pre povinné osoby aj ďalšie povinnosti

 • posúdiť, či je pripravovaný alebo vykonávaný obchod neobvyklý (a to na základe vlastnej kvalifikovanej úvahy) (§ 14 ods. 1)
 • venovať osobitnú pozornosť všetkým zložitým, nezvyčajne veľkým obchodom a všetkým obchodom s nezvyčajnou povahou, ktoré nemajú zrejmý ekonomický účel alebo zrejmý zákonný účel, pričom povinná osoba je povinná v čo najväčšej možnej miere preskúmať účel týchto obchodov a urobiť o týchto obchodoch písomný záznam, ktorý bude k dispozícii v prípade kontroly (§ 14 ods. 2 písm. a) a ods. 3)
 • venovať pozornosť každému riziku legalizácie alebo financovania terorizmu a prijať náležité opatrenia (§ 14 ods. 2 písm. b)
 • odmietnuť uzavretie obchodného vzťahu alebo obchodu alebo ukončiť obchodný vzťah ak povinná osoba nemôže z dôvodov na strane klienta vykonať starostlivosť v potrebnom rozsahu alebo ak klient odmietne preukázať, v mene koho koná (§ 15)
 • zdržať neobvyklú obchodnú operáciu do ohlásenia neobvyklej obchodnej operácie osobitnému útvaru služby finančnej polície Policajného zboru alebo v prípade hrozby zmarenia / sťaženia zaistenia príjmu z trestnej činnosti alebo prostriedkov na financovanie terorizmu a tiež na základe písomného požiadania finančnej spravodajskej jednotky (§ 16)
 • zachovávať mlčanlivosť o ohlásenej neobvyklej obchodnej operácii a o opatreniach vykonávaných finančnou spravodajskou jednotkou vo vzťahu k tretím osobám vrátane osôb, ktorých sa tieto informácie týkajú (§ 18)
 • uchovávať počas piatich rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom údaje a písomné doklady získané pri vykonávaní starostlivosti a počas piatich rokov od vykonania obchodu všetky údaje a písomné doklady o tomto obchode (resp. aj dlhšiu dobu ako päť rokov, pokiaľ o to písomne požiada osobitný útvar služby finančnej polície Policajného zboru) (§ 19)
 • písomne vypracovať a aktualizovať program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu (§ 20)
 • zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov, ktorá je zameraná na oboznámenie sa s programom, najmenej raz za kalendárny rok a vždy pred zaradením zamestnanca na prácu, pri ktorej bude plniť úlohy podľa zákona č. 297/2008 Z. z. (pričom na účely kontroly je vhodné z odbornej prípravy vyhotoviť písomný zápis v rozsahu: miesto a dátum konania, obsah odbornej prípravy, meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá odbornú prípravu vykonala a meno, priezvisko, funkcia a podpisy osôb, ktoré sa jej zúčastnili) (§ 20)

Povinnosti, ktoré sa nevzťahujú na advokáta

V zmysle ustanovenia § 22 Zákona sa vybrané povinnosti povinnej osoby nevzťahujú na advokáta, a to za predpokladu, že advokát prišiel do kontaktu s informáciami o klientovi, ktoré získal od klienta alebo iným spôsobom v priebehu alebo v súvislosti so: 

 1. spracúvaním právnych rozborov
 2. s obhajobou klienta v trestnom konaní
 3. so zastupovaním klienta v konaniach pred súdmi, alebo s
 4. poskytovaním právnych rád, ktoré sa týkajú uvedených konaní vrátane právneho poradenstva o začatí alebo predchádzaní uvedeným konaniam, bez ohľadu na to, či boli takéto informácie prijaté alebo získané pred takýmito konaniami, počas nich alebo po nich

V uvedených prípadoch sa na advokáta ako povinnú osobu nevzťahuje povinnosť:

 • ohlásiť finančnej spravodajskej jednotke neobvyklú obchodnú operáciu alebo pokus o jej vykonanie bez zbytočného odkladu alebo odmietnutie vykonania požadovanej neobvyklej obchodnej operácie (§ 17 ods. 1)
 • oznámiť finančnej spravodajskej jednotke na základe písomnej žiadosti doplňujúce informácie k hláseniu o neobvyklej obchodnej operácii a poskytnúť s tým súvisiace doklady o neobvyklej obchodnej operácii (§ 17 ods. 5)
 • poskytnúť finančnej spravodajskej jednotke na plnenie jej úloh podľa Zákona údaje o obchodoch, predkladať doklady o nich a poskytovať informácie o osobách, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom zúčastnili na obchode, ak o to písomne požiada finančná spravodajská jednotka (§ 21)

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako sa brániť voči susedovým zvieratám-vnikanie na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie