Povinnosti advokáta podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

Na účely Zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) je advokát v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. j) povinnou osobou v prípade, že poskytuje klientovi právnu službu týkajúcu sa:

 • nákupu a predaja nehnuteľností alebo obchodných podielov v obchodnej spoločnosti
 • správy alebo úschovy finančných prostriedkov, cenných papierov alebo iného majetku
 • otvorenia alebo správy účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky alebo účtu cenných papierov
 • založenia, činnosti alebo riadenia obchodnej spoločnosti, združenia fyzických osôb a právnických osôb, účelového združenia majetku alebo inej právnickej osoby

Čiže aj v prípade, že advokát poskytuje napríklad len službu založenia s.r.o., vzťahujú sa naňho povinnosti tohto zákona. Ak sa napríklad klient dopustí podozrenia z trestného činu legalizácie príjmov z trestnej činnosti, s veľkou pravdepodobnosťou sa naňho obráti vyšetrovateľ PZ s viacerými otázkami.

Ako povinná osoba je advokát v závislosti od osoby klienta, druhu obchodu a druhu obchodného vzťahu povinný poskytnúť klientovi základnú starostlivosť, zjednodušenú starostlivosť alebo zvýšenú starostlivosť.

Základná starostlivosť v zmysle ustanovenia § 10 Zákona obsahuje: 

 • identifikáciu klienta a overenie jeho identifikácie (rovnako aj fyzických osôb konajúcich za klienta právnickú osobu)
 • identifikáciu konečného užívateľa výhod a prijatie primeraných opatrení na overenie jeho identifikácie (ako sú zistenie vlastníckej a riadiacej štruktúry)
 • získanie informácií o účele a plánovanej povahe obchodného vzťahu
 • vykonanie predbežného monitorovania obchodného vzťahu (preskúmanie, či sú konkrétne obchody v súlade s poznatkami povinnej osoby o klientovi)

V rámci výkonu základnej starostlivosti Povinná osoba taktiež zisťuje, či klient koná vo vlastnom mene. Ak zistí, že klient nekoná vo vlastnom mene alebo o tom vzniknú pochybnosti, vyzve klienta aby preukázal meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, v ktorej mene obchod vykonáva. Zákon na preukázanie uvedených údajov vyžaduje formu záväzného písomného vyhlásenia.

V závislosti od legalizácie príjmov z trestnej činnosti alebo financovania terorizmu má povinná osoba povinnosť vykonať opatrenia na zistenie, či je klient politicky exponovanou osobou.

Zjednodušená starostlivosť sa aplikuje na v Zákone vymedzené prípady – v zmysle dôvodovej správy k Zákonu predovšetkým na klientov, ktorí sú tiež povinnými osobami a/alebo v prípade produktov, u ktorých je malá možnosť ich zneužitia. Povinná osoba je povinná: 

 • skúmať, či sú splnené podmienky na uplatnenie zníženej starostlivosť
 • keď je klient prítomný identifikovať ho a verifikovať takto získané údaje
 • posudzovať, či je pripravovaná alebo uskutočňovaná operácia neobvyklá, venovať osobitnú pozornosť všetkým zložitým, nezvyčajne veľkým obchodným operáciám a každému riziku financovania legalizácie alebo terorizmu

Zvýšenú starostlivosť je povinná osoba povinná vykonať, ak má k dispozícii informácie, podľa ktorých niektorý k klientov alebo obchodov predstavuje vyššie riziko legalizácie alebo financovania terorizmu. Povinná osoba určuje rozsah starostlivosti podľa svojej kvalifikovanej úvahy, pričom zákon upravuje situácie, v ktorých je zvýšená starostlivosť povinná.

Neprítomnosť klienta v kancelárii advokáta

Jednou zo situácií, v ktorých je advokát ako povinná osoba povinná vykonať zvýšenú starostlivosť je prípad, že klient nie je fyzicky prítomný na účely identifikácie a overenia identifikácie. V takomto prípade podľa ustanovenia § 12 ods. 1 písm. a) zvýšená starostlivosť zahrňuje nad rámec základnej starostlivosti: 

 • vykonanie identifikácie klienta prostredníctvom ďalších dokumentov, údajov alebo informácií a vykonanie ďalších opatrení na overenie alebo potvrdenie predložených dokumentov
 • vyžiadanie písomného potvrdenia od inej banky alebo finančnej inštitúcie, že je jej klientom alebo
 • zabezpečenie vykonania prvej platby prostredníctvom účtu, ktorý má klient otvorený v banke

Okrem úpravy poskytovania jednotlivých druhov starostlivosti klientom, Zákon zakotvuje pre povinné osoby aj ďalšie povinnosti

 • posúdiť, či je pripravovaný alebo vykonávaný obchod neobvyklý (a to na základe vlastnej kvalifikovanej úvahy) (§ 14 ods. 1)
 • venovať osobitnú pozornosť všetkým zložitým, nezvyčajne veľkým obchodom a všetkým obchodom s nezvyčajnou povahou, ktoré nemajú zrejmý ekonomický účel alebo zrejmý zákonný účel, pričom povinná osoba je povinná v čo najväčšej možnej miere preskúmať účel týchto obchodov a urobiť o týchto obchodoch písomný záznam, ktorý bude k dispozícii v prípade kontroly (§ 14 ods. 2 písm. a) a ods. 3)
 • venovať pozornosť každému riziku legalizácie alebo financovania terorizmu a prijať náležité opatrenia (§ 14 ods. 2 písm. b)
 • odmietnuť uzavretie obchodného vzťahu alebo obchodu alebo ukončiť obchodný vzťah ak povinná osoba nemôže z dôvodov na strane klienta vykonať starostlivosť v potrebnom rozsahu alebo ak klient odmietne preukázať, v mene koho koná (§ 15)
 • zdržať neobvyklú obchodnú operáciu do ohlásenia neobvyklej obchodnej operácie osobitnému útvaru služby finančnej polície Policajného zboru alebo v prípade hrozby zmarenia / sťaženia zaistenia príjmu z trestnej činnosti alebo prostriedkov na financovanie terorizmu a tiež na základe písomného požiadania finančnej spravodajskej jednotky (§ 16)
 • zachovávať mlčanlivosť o ohlásenej neobvyklej obchodnej operácii a o opatreniach vykonávaných finančnou spravodajskou jednotkou vo vzťahu k tretím osobám vrátane osôb, ktorých sa tieto informácie týkajú (§ 18)
 • uchovávať počas piatich rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom údaje a písomné doklady získané pri vykonávaní starostlivosti a počas piatich rokov od vykonania obchodu všetky údaje a písomné doklady o tomto obchode (resp. aj dlhšiu dobu ako päť rokov, pokiaľ o to písomne požiada osobitný útvar služby finančnej polície Policajného zboru) (§ 19)
 • písomne vypracovať a aktualizovať program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu (§ 20)
 • zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov, ktorá je zameraná na oboznámenie sa s programom, najmenej raz za kalendárny rok a vždy pred zaradením zamestnanca na prácu, pri ktorej bude plniť úlohy podľa zákona č. 297/2008 Z. z. (pričom na účely kontroly je vhodné z odbornej prípravy vyhotoviť písomný zápis v rozsahu: miesto a dátum konania, obsah odbornej prípravy, meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá odbornú prípravu vykonala a meno, priezvisko, funkcia a podpisy osôb, ktoré sa jej zúčastnili) (§ 20)

Povinnosti, ktoré sa nevzťahujú na advokáta

V zmysle ustanovenia § 22 Zákona sa vybrané povinnosti povinnej osoby nevzťahujú na advokáta, a to za predpokladu, že advokát prišiel do kontaktu s informáciami o klientovi, ktoré získal od klienta alebo iným spôsobom v priebehu alebo v súvislosti so: 

 1. spracúvaním právnych rozborov
 2. s obhajobou klienta v trestnom konaní
 3. so zastupovaním klienta v konaniach pred súdmi, alebo s
 4. poskytovaním právnych rád, ktoré sa týkajú uvedených konaní vrátane právneho poradenstva o začatí alebo predchádzaní uvedeným konaniam, bez ohľadu na to, či boli takéto informácie prijaté alebo získané pred takýmito konaniami, počas nich alebo po nich

V uvedených prípadoch sa na advokáta ako povinnú osobu nevzťahuje povinnosť:

 • ohlásiť finančnej spravodajskej jednotke neobvyklú obchodnú operáciu alebo pokus o jej vykonanie bez zbytočného odkladu alebo odmietnutie vykonania požadovanej neobvyklej obchodnej operácie (§ 17 ods. 1)
 • oznámiť finančnej spravodajskej jednotke na základe písomnej žiadosti doplňujúce informácie k hláseniu o neobvyklej obchodnej operácii a poskytnúť s tým súvisiace doklady o neobvyklej obchodnej operácii (§ 17 ods. 5)
 • poskytnúť finančnej spravodajskej jednotke na plnenie jej úloh podľa Zákona údaje o obchodoch, predkladať doklady o nich a poskytovať informácie o osobách, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom zúčastnili na obchode, ak o to písomne požiada finančná spravodajská jednotka (§ 21)

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Dotácia na nájomné z dôvodu koronavírusu

Máme s.r.o. venujúcu sa na Slovensku technickej podpore (zákazníkom produktov, ktoré si v zahraničí od našich partnerských spoločností kúpia zákazníci).  ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Obmedzenie platieb v hotovosti počas krízovej situácie (COVID-19)

Chcem kúpiť obchodný podiel jednej spoločnosti a zaplatiť zaň kúpnu cenu vyššej hodnoty. Moja účtovníčka mi povedala, že to spraviť nemôžem vzhľadom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Nájomná zmluva so Slovenským vodohospodárskym podnikom

Požiadal som Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, generálne riaditeľstvo v Banskej Štiavnici o informáciu kedy bude uzatvorená nájomná alebo kúpna...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie