Svojich zahraničných klientov si dostatočne preverte. Inak Vám hrozí pokuta!

Ak váš klient je zahraničná osoba a poskytujete službu bez osobnej účasti klienta, je nutné aplikovať v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 12 zvýšenú starostlivosť. Inak vám hrozí pokuta až do výšky 165.969 EUR.

Znenie zákona

Zvýšená starostlivosť vo vzťahu ku klientovi sa vykoná v prípadoch, ak nie je klient fyzicky prítomný na účely identifikácie a overenia identifikácie v rozsahu: 

  • vykonanie identifikácie klienta prostredníctvom ďalších dokumentov, údajov alebo informácií a vykonanie ďalších opatrení na overenie alebo potvrdenie predložených dokumentov
  • vyžiadanie písomného potvrdenia od inej banky alebo finančnej inštitúcie, že je jej klientom alebo
  • zabezpečenie vykonania prvej platby prostredníctvom účtu, ktorý má klient otvorený v banke

Zvýšená starostlivosť v praxi

Ako príklad si môžeme uviesť napríklad zahraničného klienta, ktorý má záujem na Slovensku začať podnikať a teda založiť si za týmto účelom slovenskú spoločnosť. Oslovil Vás, aby ste pripravili všetky potrebné dokumenty bez nutnosti jeho osobnej účasti. Dokumenty si necháte overiť notárom, vyžiadate si apostilu, prípadne Vám dokumenty klient podpíše na slovenskej ambasáde v príslušnej krajine. Ak si myslíte, že je to pre Vás dostatočná identifikácia, mýlite sa. Ako by ste mali postupovať? Čítajte ďalej.

Povinnosť aplikovať zvýšenú starostlivosť v zmysle znenia zákona č. 297/2008 Z. z. si splníte, ak dodržíte aspoň dve z troch podmienok identifikácie klienta, ktorý s Vami nepríde fyzicky do kontaktu. V tomto prípade zakladáme pre klienta slovenskú spoločnosť, preto bude nutná nasledovná identifikácia:

  • napriek notársky overenému podpisu je nutné si od klienta vyžiadať overenú kópiu aspoň jedného dokladu totožnosti (napríklad pasu)
  • klientovi za svoje služby vystavíte faktúru na jeho meno a preveríte si, či Vám platba prišla z účtu, ktorý patrí priamo vášmu klientovi. Táto informácia je ľahko dostupná cez internet banking, prípadne sa môžete informovať priamo na pobočke, od koho Vám platba prišla

Ak Vám platba prišla z firmy, je treba si od klienta vyžiadať výpis z obchodného registra, či v tejto spoločnosti Váš klient figuruje. V prípade, že platbu vykoná iný subjekt, svoju povinnosť zvýšenej starostlivosti ste si nesplnili. Svojho klienta ste totiž dostatočne neidentifikovali.

Pozor na sprostredkovateľov

Bežná prax je, že e-mail so žiadosťou o poskytnutie služby dostanete od inej osoby ako je koncový užívateľ výhod, čiže klient, ktorému službu poskytujete. Je veľmi dôležité aby ste identifikovali, či sprostredkovateľ je oprávnený za osobu komunikovať. Plná moc (taktiež samozrejme overená) je v prípade, že komunikujeme so sprostredkovateľom, nutná.

Doplňujúce informácie od klienta

V prípade, že klientovi zakladáme spoločnosť, je dobré si od klienta žiadať ďalšie doplňujúce informácie. Napríklad, či už má na Slovensku obchodných partnerov, prečo chce podnikať práve na Slovensku, prípadne aký je jeho biznis plán. Ak má totiž klient v týchto otázkach jasno, je zrejmé, že má záujem o seriózne podnikanie.

Áno, pri kladení týchto doplňujúcich otázok a preverovaní pri zahraničných subjektoch je možné, že o klienta prídete. Ak však neskôr táto spoločnosť vykoná neobvyklú obchodnú operáciu, bude Vás kontaktovať finančná spravodajská jednotka a bude od Vás žiadať informácie, ako ste si klienta preverili a či ste ho dostatočne identifikovali.

Overenie pravosti dokumentov

V našej advokátskej kancelárii si pri nových zahraničných klientoch vykonávame aj určitú „nadprácu“. Ak sa s klientom nemáme možnosť osobne stretnúť a tak si to klient žiada z rôznych dôvodov ako napríklad časová zaneprázdnenosť, snažíme sa v rámci našich možností overiť aj pravosť dokumentov.

Aj napriek tomu, že Vám od klienta kuriér doručí dokumenty, ktoré sú overené notárom v zahraničí a dokument má apostilu, pred tým, ako vykonáte službu, je možné si pravosť dokumentov overiť. Notárov väčšinou v každej krajine združuje miestna autorita / asociácia, ktorá združuje napríklad notárov či advokátov. Ako postupovať pri preverovaní pravosti dokumentov si pre príklad môžete prečítať naše články ako si preveriť apostilu z Veľkej Británie (UK) alebo ako si overiť pravosť notárskeho podpisu notárom z Veľkej Británie (UK).

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť materské centrum?

Dôležité je aký rozsah služieb chcete vykonávať. Na základe uvedených údajov, ktoré uvádzate, môžeme len predpokladať, aké činnosti chcete vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako si založiť kaderníctvo?

Prevádzkovateľ potrebuje mať živnostenské oprávnenia na vykonávanie remeselnej živnosti Pánske, dámske a detské kaderníctvo. Odborná spôsobilosť sa preukazuje dokladom o vzdelaní v zmysle §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Účtovníctvo ako živnosť

Predmetom podnikania „Vedenie účtovníctva“ je v citovanom zozname voľných živností zaradený pod č. 6901 s poznámkou, že v rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie