Povolenie na zamestnanie na základe vyslania

V súčasnosti zamestnávatelia čím ďalej tým častejšie vyhľadávajú možnosti získania pracovných síl zamestnancov zo zahraničia.

Právna úprava

Právna úprava vysielania zamestnancov v rámci Európskej únie je zakotvená v zákone č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín na území Slovenskej republike je upravené v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o službách zamestnanosti“).

Podľa ustanovenia § 22 ods. 8 zákona o službách zamestnanosti Úrad práce sociálnych vecí a rodiny miestne príslušný podľa miesta výkonu práce vyslaných zamestnancov „udelí povolenie na zamestnanie štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý je v pracovnom pomere so zamestnávateľom, ktorý má sídlo alebo sídlo organizačnej zložky s pracovnoprávnou subjektivitou mimo územia Slovenskej republiky a ktorý ho vysiela na základe zmluvy uzatvorenej s právnickou osobou alebo fyzickou osobou vykonávať prácu na území Slovenskej republiky, na základe odsúhlasenia počtov a profesií vyslaných zamestnancov a obdobia ich vyslania s právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ku ktorej bude štátny príslušník tretej krajiny vyslaný vykonávať prácu.“

Odsúhlasenie počtov a profesií

V zmysle uvedeného je vysielanému zamestnancovi udelené povolenie na zamestnanie na základe odsúhlasenia počtov a profesií vysielaných zamestnancov. Odsúhlasenie počtov a profesií vyslaných zamestnancov prebieha na rokovaní zástupcu spoločnosti, ku ktorej budú zamestnanci vyslaní vykonávať prácu na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny a je v kompetencii jeho riaditeľa. Z rokovania sa vyhotovuje záznam, v ktorom sa uvedie odsúhlasený počet vyslaných zamestnancov spolu s uvedením ich profesií podľa klasifikácie zamestnaní SK-ISCO a predpokladaného obdobia vyslania.

Pri odsúhlasovaní počtov a profesií vysielaných zamestnancov Úrad práce sociálnych vecí a rodiny prihliada hlavne na situáciu na trhu práce, zvlášť na potrebu zamestnania zahraničných zamestnancov na požadované profesie, v prípade, že pracovné pozície nemôžu byť obsadené slovenskými uchádzačmi o zamestnanie.

Predmetom obchodnej zmluvy uzatvorenej medzi vysielajúcim zamestnávateľom a slovenským zamestnávateľom, u ktorého budú vysielaní zamestnanci vykonávať prácu by preto nemali byť nekvalifikované a pomocné práce, ani bežné práce vo výrobe, ale odborné práce ako napr. montáž haly, montáž novej výrobnej linky, zaškoľovanie slovenských zamestnancov a pod.

Žiadosť o povolenie na zamestnanie

Následne po odsúhlasení počtov a profesií vysielaných zamestnancov môže byť podaná žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie pre vysielaných zamestnancov.

Žiadosť na tlačive, ktorého vzor určuje Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, môže podať vysielaný zamestnanec alebo slovenský zamestnávateľ, ku ktorému bude zamestnanec vyslaný vykonávať prácu.

Prílohami žiadosti sú podľa § 22 zákona o službách zamestnanosti: 

  • pracovná zmluva alebo písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie zamestnanca
  • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní zamestnanca
  • kópia dokladu o pobyte preukazujúca udelenie prechodného pobytu za účelom zlúčenia rodiny (ak je žiadateľ držiteľ takéhoto dokladu)
  • kópia dokladu preukazujúceho priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie (ak má žiadateľ takéto postavenie)
  • písomný súhlas štátneho príslušníka tretej krajiny so žiadosťou o vydanie povolenia na zamestnanie spolu s overením pravosti jeho podpisu (ak žiadosť podáva zamestnávateľ)

Pri rozhodovaní o udelení povolenia za zamestnanie úrady práce sociálnych vecí a rodiny podľa našich informácií posudzujú aj obchodnú zmluvu uzavretú medzi slovenskou spoločnosťou, kde budú zamestnanci vyslaní a spoločnosťou z tretej krajiny, na základe ktorej sú zamestnanci vysielaní. V zmysle interných smerníc pre úrady práce, sociálnych vecí a rodiny je v týchto zmluvách potrebné presne identifikovať zamestnancov, ktorí budú vyslaní, začiatok a koniec vyslania, pracovnú pozíciu a miesto výkonu práce.

Vyslanie bez potreby povolenia na zamestnanie

Ustanovenie § 23a zákona o službách zamestnanosti zakotvuje prípady, v ktorých môže slovenský zamestnávateľ zamestnávať štátnych príslušníkov tretích krajín bez potreby vydania povolenia na zamestnanie. Vzhľadom na rozsah predmetného ustanovenia príkladom uvádzame: štátni občania tretích krajín, ktorí majú udelený trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ktorí sú rodinnými príslušníkmi občana členského štátu Európskej únie a ktorí majú právo na pobyt na území Slovenskej republiky, ktorí majú udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny s priznaným postavením Slováka žijúceho v zahraničí, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana, alebo ktorému sa poskytlo dočasné útočisko atď.

Vyšetrenie cudzincov po udelení pobytu pre cudzinecké polície / lekársky posudok pre cudzincov

Vyšetrenie cudzincov Zlaté Moravce aj bez objednania.

Vyšetrenie cudzincov Bratislava a ďalších 12 miest zabezpečuje Medical control s.r.o.

Tel.: 0948 350 123

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Trvalý pobyt manžela na účel zlúčenia rodiny

Môj manžel požiadal o trvalý pobyt na 5 rokov. Je Srb, 15.08.2019 to už bude 90 dní od podania žiadosti. Zatiaľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Svadba na Slovensku s cudzincom

Dobrý deň, som občiankou SR, obraciam sa na vás s otázkou a teda ak by ste mi mohli poradiť. Zoznámila...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Sobáš s cudzincom

Dobrý deň, som občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na východnom Slovensku a s prechodným pobytom v Bratislave. Mám snúbenicu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie