Ako napadnúť osvedčenie o dedičstve

Otázka:

Po úmrtí matky som sa po roku a pol až na svoj dotaz na okresnom súde dozvedel, že dedičské konanie bolo ukončené bez toho, aby ma ako syna poručiteľky notárka informovala, kontaktovala ako dediča… Dočítal som sa, že podľa práva, ak nenastane dohoda dedičov u notára,  súd rozhodne na pojednávaní…. Požiadal som písomne OS o zrušenie osvedčenia o dedičstve, a rok si hore dole píšeme – vraj je všetko uzavreté. Je možnosť nápravy?

Odpoveď:

V prípade, ak by ste prichádzal do úvahy ako dedič a nebol ste účastníkom dedičského konania, mohol by ste sa domáhať žalobou na súde vydania majetku z dedičstva od nepravého dediča, čiže od toho, kto majetok po Vašej matke nadobudol. Je preto potrebné podať žalobu na súd. Žaloba musí smerovať voči nepravému dedičovi ako žalovanému. 

Pokiaľ ste požiadal súd o zrušenie osvedčenia o dedičstve, ako píšete, nie je to dostačujúce. 

Žalobu však môžete podať len do troch rokov od právoplatného skončenia konania o dedičstve (od právoplatného rozhodnutia, ktorým sa dedičské konanie končí). Potom je už právo premlčané a keď aj žalobu podáte, druhá strana môže vzniesť námietku premlčania a spor prehráte. 

Ak by ste spor vyhral, žalovaný Vám musí vydať majetok predstavujúci dedičstvo in natura. Ak by ho medzičasom predal, máte nárok na peňažnú náhradu. Ak by však táto osoba vynaložila nejaké náklady na dedičstvo, môže požadovať túto náhradu.

Otázka:

Ak som bola vynechaná z dedičského konania po rodičovi súrodencami, ako sa mám brániť a na koho sa v tejto veci obrátiť?

Odpoveď:

Uvedenú situáciu upravuje Občiansky zákonník v § 485. Podľa tohto ustanovenia Ak sa po prejednaní dedičstva zistí, že oprávneným dedičom je niekto iný, je povinný ten, kto dedičstvo nadobudol, vydať oprávnenému dedičovi majetok, ktorý z dedičstva má, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení tak, aby nemal majetkový prospech na ujmu pravého dediča.

(2) Nepravý dedič má právo, aby mu oprávnený dedič nahradil náklady, ktoré na majetok z dedičstva vynaložil; takisto mu patria úžitky z dedičstva. Ak však vedel alebo mohol vedieť, že oprávneným dedičom je niekto iný, má právo len na náhradu nevyhnutných nákladov a je povinný oprávnenému dedičovi okrem dedičstva vydať i jeho úžitky.“ 

Z uvedeného vyplýva, že oprávnený dedič môže podať žalobu na vydanie dedičstva voči nepravému dedičovi na súd a žiadať vydanie majetku zo získaného dedičstva. Pozor však na premlčaciu lehotu. Oprávnený dedič tak totiž môže urobiť len do 3 rokov od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo dedičské konanie skončené.