Ako napísať žiadosť o rozdelenie BSM?

Otázka:

Dobrý deň, vedeli by ste mi prosím Vás poradiť, čo musí obsahovať žiadosť o rozdelenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov adresovaná súdu?

Odpoveď:

Návrh na vyporiadanie súdom musí podať jeden z exmanželov. Návrh na súd je potrebné podať do 3 rokov od zániku BSM (vo väčšine prípadov do 3 rokov od rozvodu manželstva). Návrh na vyporiadanie BSM sa teda podáva až po rozvode manželstva, až po tom nasleduje konanie o vyporiadanie BSM.

Vyporiadanie je možné buď dohodou alebo súdnou cestou. V oboch prípadoch je nutné, aby ich predmetom bol celý majetok patriaci do BSM. Nie je možné na časť majetku v BSM uzavrieť dohodu a časť vyporiadať súdom. Súd by mal zisťovať, čo je skutočne predmetom BSM a v súdnom konaní je potrebné vykonať aj ocenenie majetku v BSM.

Žalobu môže podať ktorýkoľvek z exmanželov. Ak by podali žalobu na súd obaja, súd jedno z konaní zastaví z dôvodu litispendencie.

Žaloba na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva by mala obsahovať:

  • označenie súdu, ktorému je žaloba adresovaná
  • označenie žalobcu (exmanžela, ktorý žalobu podáva) a žalovaného
  • označenie, že ide o žalobu o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  • opis skutkového stavu v rozsahu – dátum uzavretia manželstva, rozvodu manželstva alebo jeho vyhlásenia za neplatné, opis vecí, ktoré tvoria predmet bezpodielového spoluvlastníctva s uvedením ich hodnoty
  • petit, teda žalobný návrh napr. „z vecí patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva účastníkov sa do výlučného vlastníctva prikazuje….“ následne vymenujete veci, ktoré má dostať do vlastníctva žalobca. Obdobne to určíte aj žalovanému.
  • dátum, podpis

Druhým spôsobom vyporiadania je „dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva“, ktorú je potrebné vypracovať v prípade, ak sa manželia na vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva dohodli. Obsah dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva bude tvoriť rozdelenie majetku, ktorý patril do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Základné náležitosti dohody nie sú stanovené zákonom, odporúčame však do dohody o vyporiadaní bezpodielové spoluvlastníctva zakomponovať označenie zmluvných strán (údaje bývalých manželoch), vyporiadanie majetku – napr. osoba XY do výlučného vlastníctva nadobúda stôl značka XX, osobný automobil VV, bicykel, atď., dátum a miesto podpísania dohody, podpisy. Dohoda musí byť písomná len v prípade, ak je predmetom vyporiadania nehnuteľnosť. V tomto prípade by mala obsahovať náležitosti podľa katastrálneho zákona. Ak nejde o nehnuteľnosť, ste si len povinný vydať písomné potvrdenie o obsahu vyporiadania.