Ako podať návrh na vklad do katastra?

Návrh na vklad spolu s prílohami možno podať osobne do podateľne katastrálneho odboru okresného úradu, poštou, alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.

Podľa § 24 ods. 4 katastrálneho zákona:

Ak je návrh na začatie katastrálneho konania podaný v listinnej podobe, musí navrhovateľ predložiť prílohy v listinnej podobe v origináli alebo v úrade osvedčenej kópii.

Zdroj: Okresný úrad