Ako postupovať pri zlegalizovaní čiernej stavby?

V prípade stavby uskutočnenej bez stavebného povolenia stavebný úrad postupuje z úradnej povinnosti v zmysle ust. § 88a stavebného zákona. Uvedená právna norma tiež upravuje postup vlastníka nepovolenej stavby a jeho povinnosti. Uskutočnenie stavby bez stavebného povolenia je nepochybne protiprávnym konaním, ktoré je možné kvalifikovať ako priestupok (§ 105 stavebného zákona), v prípade splnenia zákonných podmienok podľa trestného zákona ako trestný čin (§ 299a trestného zákona).

Zdroj: Miestny úrad