Ako prebieha rozvod v súdnej sieni?

Otázka:

Zaujíma ma ako bude prebiehať proces rozvodu na súde po podaní žiadosti o rozvod? O čom sa bude na súde pri rozvode pojednávať a čo sa bude sudca pýtať? 

Odpoveď:

Konanie o rozvod zaraďujeme medzi mimosporové konania, nakoľko v mnohých prípadoch majú obaja z manželov záujem na zániku manželstva a nie je medzi nimi žiadny spor. Počas celého súdneho konanie je súd povinný skúmať, či možno vysloviť záver o hlbokom a trvalom rozvrate manželstva, ktorý sa v odbornej právnej terminológii nazýva tiež kvalifikovaný rozvrat. 

Po doručení návrhu na rozvod manželstva na súd, súd vyzve navrhovateľa na zaplatenie súdneho poplatku v sume 66 EUR. Súdny poplatok je možné zaplatiť aj vo forme kolkov, ktoré sa priložia k návrhu na rozvod. Druhý prípad zaplatenia súdneho poplatku konanie o niečo zrýchli, nakoľko súd nemusí vyzývať navrhovateľa na zaplatenie súdneho poplatku. Pokiaľ sa súdny poplatok nezaplatí, súd nezačne konanie. 

Súd doručí návrh na rozvod druhému manželovi, ktorý návrh nepodal a vyzve ho na vyjadrenie. Po doručení vyjadrenia zasiela súd predvolanie na pojednávanie. 

Navrhovateľ sedí po pravici sudcu, odporca (ten z manželov, ktorý návrh na rozvod nepodal), na druhej strane. Na úvod sudca vyzve účastníkov, aby predložili svoje doklady totožnosti – občiansky preukaz alebo pas, postačuje jeden doklad totožnosti.

Sudca sa následne spýta, či navrhovateľ trvá na svojom návrhu. Pokiaľ navrhovateľ odpovie „áno“, sudca spravidla otvorí pojednávanie. Ako prvému dá slovo navrhovateľovi a vyzve ho, aby predniesol svoj návrh na rozvod manželstva a najmä opísal skutočnosti, ktoré ho viedli k jeho podaniu. Po prejavu navrhovateľa dá slovo sudca druhému manželovi, ktorý návrh nepodal. Účastníci konania sú povinní úplne a pravdivo opísať skutkové okolnosti potrebné na rozhodnutie vo veci a sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Sudca môže klásť účastníkom doplňujúce otázky. Súd zisťuje skutočný stav veci a k tomu vykonáva aj také dôkazy, ktoré účastníci nenavrhli. V zmysle § 96 CMP „súd vedie manželov k odstráneniu príčin rozvratu a usiluje sa o ich zmierenie. Ak je to účelné a umožňujú to okolnosti prejednávanej veci, môže súd účastníkov vyzvať, aby sa o zmierlivé riešenie pokúsili mediáciou.“ 

V prípade maloletých detí sa rieši aj ich zverejnenie do výchovy, výška výživného a prizvaný na pojednávanie je aj kolízny opatrovník, ktorého súd ustanoví uznesením. Uznesenie pred pojednávaním doručí účastníkom. V praxi sa často nestretávame s tým, že kolízny opatrovník navštívi rodinu doma, avšak nie je to vylúčené.