Ako rozdeliť BSM?

Otázka:

S bývalým manželom sa nevieme dohodnúť na vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva. Existujú prosím Vás nejaké pravidlá na základe ktorých je možné majetok vyporiadať?

Odpoveď:

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) upravuje v ustanovení § 150 pravidlá, na ktoré musí súd pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva prihliadať. Konkrétne pravidlá, ktoré by sa vzťahovali na dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva v Občianskom zákonníku upravené nie sú. Dohoda o vyporiadaní je „dohodou“ práve preto, aby si bývalí manželia mohli usporiadať vzťahy podľa vlastných potrieb. Pri tvorbe dohody môžete vychádzať z nasledovných pravidiel:

  • podiely oboch manželov sú rovnaké
  • každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok
  • každý z manželov je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok
  • je potrebné prihliadať na potreby maloletých detí
  • je potrebné prihliadať na to ako sa každý z manželov staral o rodinu
  • je potrebné prihliadať aj na to, ako sa ktorý z manželov zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí
  • treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti

Vyššie uvedené pravidlá nie je potrebné aplikovať úplne všetky. Takúto povinnosť má len súd, v prípade ak by jeden z Vás podal žalobu na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva.

Otázka:

Rozdelenie majetku po rozvode. Obaja sme mali vlastne účty, kde nám chodili výplaty a každý si sporil, riadil svoje financie sám. Domácnosť, deti sme riešili 80 % výdavkov ja a zbytok platila manželka.

Ona za ten čas neušetrila skoro nič a ja nejakých 7 tisíc.

Po rozvode sa to teraz ako rieši? Dostane polovicu z môjho účtu a ja viacmennej nič?

Odpoveď:

Dobrý deň, rozsah bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej ako „BSM“) ako aj vyporiadanie BSM v prípade zániku BSM zánikom manželstva upravuje Občiansky zákonník.

Podľa § 143 Občianskeho zákonníka: „V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.“

Z uvedeného vyplýva, že aj mzda, ktorú manželia zarobili počas trvania manželstva (až do dňa právoplatnosti rozsudku, ktorým súd manželstvo rozviedol), resp. úspory vytvorené z tejto mzdy patria do BSM.

K vyporiadaniu BSM môže dôjsť dohodou alebo rozhodnutím súdu. Pokiaľ by ste uzavreli dohodu, v rámci tejto dohody by ste si s bývalou manželkou mohli dohodnúť aj rozdelenie úspor patriacich do BSM.

Pokiaľ dohoda nebude možná, môže na návrh ktoréhokoľvek z bývalých manželov o vyporiadaní rozhodnúť súd. V takomto prípade sa však do úvahy berú viaceré konkrétne okolnosti prípadu, preto nie je možné presnejšie posúdiť, akú časť úspor by súd vo Vašom prípade priznal Vám a akú Vašej bývalej manželke. Záležalo by to aj od toho, aký ďalší majetok tvorí BSM a ako bude rozdelený tento ďalší majetok.

Vo všeobecnosti súd pri delení majetku postupuje podľa zásad zakotvených v ustanovení § 150 Občianskeho zákonníka: „Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.“