Ako si cudzinec vybaví vodičský preukaz na Slovensku

Otázka:

Priateľovi bol udelený pobyt na území SR na dva roky na účel zamestnania. Nakoľko tu bude dlhodobo žiť a potrebuje vodičský preukaz aj v práci, chcel by si ho vybaviť na Slovensku, keďže má len z domovskej krajiny mimo EÚ. Je možné, aby mal cudzinec s udeleným pobytom slovenský vodičský preukaz typu B? Aké sú lehoty a poplatky?

Odpoveď:

Pokiaľ cudzinec má na Slovensku udelený pobyt už aspoň 185 dní, môže si požiadať o slovenský vodičský preukaz. 

Uvedené vyplýva zo zákona o cestnej doprave z § 77 ods. 1 písm. b), ktorý hovorí: „Vodičské oprávnenie sa udelí žiadateľovi, ktorý k dátumu udelenia vodičského oprávnenia má na území Slovenskej republiky pobyt v trvaní najmenej 185 dní v kalendárnom roku, v ktorom požiada o udelenie vodičského oprávnenia; ak od 1. januára kalendárneho roka, v ktorom žiadateľ požiada o udelenie vodičského oprávnenia, neuplynulo 185 dní, je na udelenie vodičského oprávnenia rozhodujúce, či sa táto podmienka splnila v predchádzajúcom kalendárnom roku; to neplatí, ak dokladom o štúdiu preukáže, že študuje na území Slovenskej republiky aspoň šesť mesiacov.“ 

 

K vydaniu bude cudzinec potrebovať najmä výpis z karty vodiča z domovskej krajiny, kde už má udelený vodičské oprávnenie. Vo výpise z karty vodiča musí byť uvedené najmä kto vodičský preukaz vydal, kedy, vodičské skupiny, na aké má oprávnenie. Výpis z karty vodiča musí byť úradne preložený slovenský úradným prekladateľom. Prípadne môže oddelenie policajného zboru žiadať aj úradne overený preklad vodičského oprávnenia. Samozrejme sa cudzinec musí pri vybavovaní vodičského oprávnenia preukázať dokladom totožnosti (pobytovou kartičkou). 

 

Vodičský preukaz sa vydá do 30 dní za poplatok 6,50 EUR, alebo v skrátenej lehote 2 pracovných dní za poplatok 26 EUR. 

Dôležité je upozorniť, že pri prevzatí slovenského vodičského preukazu bude cudzincovi odobratý vodičský preukaz vydaný v domovskej krajine. Ten bude následne zaslaný oddelením policajného zboru do príslušnej domovskej krajiny, kde bol vodičský preukaz vydaný.