Ako treba postupovať pri zmene účelu stavby?

Zmenu v užívaní stavby upravuje ust. § 85 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Na uvedené konanie sa primerane používajú ustanovenia § 76 – § 84 stavebného zákona. Zákonným predpokladom pre začatie konania je podanie návrhu navrhovateľom.

Zdroj: Miestny úrad