Ako vymáhať nevrátenú pôžičku?

Otázka:

Mala som nájomníkov, ktorý nevedeli vyše roka platiť nájom, po vysťahovaní som s nimi spísala zmluvu o pôžičke s tým, že ju budú mesačne splácať. To sa samozrejme nestalo, do dnešného dňa mi dlhujú, pritom mi to mali splatiť do 30.06.2018. Ako by som mala postupovať, aby som sa dostala k peniazom? Mám to posunúť na súd, alebo exekútorovi?

Odpoveď:

Návrh na vykonanie exekúcie je možné podať až keď disponujete exekučným titulom. Exekučným titulom môže byť napríklad právoplatný a vykonateľný rozsudok. 

V prípade, že vznik a výšku Vašej pohľadávky viete preukázať, odporúčame podanie žaloby na vydanie platobného rozkazu. Do úvahy prichádza podanie žaloby v papierovej forme na všeobecný súd žalovaných (podľa toho, kde majú adresu trvalého pobytu). Pokiaľ disponujete zaručeným elektronickým podpisom, je možné aj podanie elektronického návrhu v rámci upomínacieho konania. Takýto návrh by bol adresovaný Okresnému súdu Banská Bystrica. V prípade upomínacieho konania je súdny poplatok znížený o 50 %. 

Okrem dlžnej sumy (istiny) si v konaní môžete uplatňovať aj príslušenstvo pohľadávky (predovšetkým úroky z omeškania) a náhradu trov konania (vrátane trov prípadného právneho zastúpenia). 

Ešte pred podaním žaloby je tiež možné zaslať dlžníkom predžalobnú výzvu, nie je to však Vaša povinnosť. Ak sa rozhodnete výzvu zaslať, odporúčame zaslanie s doručenkou. 

Ak ste spísali zmluvu o pôžičke vo forme notárskej zápisnice, tá je exekučným titulom a môžete rovno podať návrh na začatie exekúcie exekútorovi.

Prečítajate si aj: Porovnanie zmluvy o pôžičke a zmluvy o úvere