Ako založiť materské centrum?

Dôležité je aký rozsah služieb chcete vykonávať.

Na základe uvedených údajov, ktoré uvádzate, môžeme len predpokladať, aké činnosti chcete vykonávať a môže sa jednať o činnosti, ktoré sú sociálnou službou. Poskytovanie sociálnych služieb je voľnou živnosťou.

Poznámka: Nevzťahuje sa na sociálne služby poskytované verejnými poskytovateľmi, ktorí financujú sociálne služby z verejných zdrojov obcí alebo samosprávnych krajov.

Podľa § 62 zákona č 448/2008 Z. z. zákona o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov poskytovateľ sociálnej služby môže poskytovať sociálnu službu len na základe zápisu tejto sociálnej služby do registra, ktorý vedie vyšší územný celok; to sa nevzťahuje na poskytovanie základného sociálneho poradenstva ako samostatnej odbornej činnosti obcou alebo vyšším územným celkom.

Prípadne sa môže jednať o poskytovanie služieb osobného charakteru – v rámci nich Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí (voľná živnosť) (v zozname voľných živností je pod č. 9603).

Zdroj: Okresný úrad