Ako založiť opatrovateľskú agentúru?

Dôležité je aký rozsah služieb chcete vykonávať.

Môžeme len predpokladať aké činnosti chcete vykonávať a môže sa jednať o druh sociálnej služby (bližšie informácie a úpravu povinností môžete nájsť v zákone č. 448/2008 Z. z. zákona o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov).

Poskytovanie sociálnych služieb je voľnou živnosťou.

Poznámka: Nevzťahuje sa na sociálne služby poskytované verejnými poskytovateľmi, ktorí financujú sociálne služby z verejných zdrojov obcí alebo samosprávnych krajov.

Podľa § 62 zákona č 448/2008 Z. z. zákona o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov poskytovateľ sociálnej služby môže poskytovať sociálnu službu len na základe zápisu tejto sociálnej služby do registra, ktorý vedie vyšší územný celok; to sa nevzťahuje na poskytovanie základného sociálneho poradenstva ako samostatnej odbornej činnosti obcou alebo vyšším územným celkom.

Prípadne sa môže jednať o Poskytovanie služieb osobného charakteru – v rámci nich Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere starších osôb (voľná živnosť) (v zozname voľných živností pod č. 9603).

Veľmi dôležité sú činnosti, ktoré chcete v rámci opatrovateľskej agentúry vykonávať, lebo ak budete poskytovať aj zdravotné služby, tieto nie sú živnosťou (§ 3 ods. 2 písm. za /živnostenského zákona).

Zdroj: Okresný úrad