Ako založiť útulok?

Nevieme o aký útulok sa má jednať, či sa jedná o útulok pre ľudí alebo pre zvieratá.

Útulok pre zvieratá

V prípade útulku pre zvieratá sa jedná o voľnú živnosť. (v zozname voľných živností je pod č. 0103).

Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá a v rámci nej možno vykonávať:

  1. Prevádzkovanie hotela a útulku pre zvieratá (kŕmenie, bežná hygiena, venčenie…)
  2. Kŕmenie, pasenie, ustajňovanie, čistenie
  3. Odchyt túlavých zvierat a odchytávanie holubov
  4. Kozmetické úpravy zvierat (čistenie, strihanie)

Útulok pre ľudí

V prípade prevádzkovania útulku pre ľudí sa jedná o druh sociálnej služby (bližšie informácie a úpravu povinností môžete nájsť v zákone č. 448/2008 Z. z. zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov). Poskytovanie sociálnych služieb je voľnou živnosťou (v zozname voľných živností je pod č. 8701).

Poznámka: Nevzťahuje sa na sociálne služby poskytované verejnými poskytovateľmi, ktorí financujú sociálne služby z verejných zdrojov obcí alebo samosprávnych krajov.

Podľa § 62 zákona č 448/2008 Z. z. zákona o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov poskytovateľ sociálnej služby môže poskytovať sociálnu službu len na základe zápisu tejto sociálnej služby do registra, ktorý vedie vyšší územný celok; to sa nevzťahuje na poskytovanie základného sociálneho poradenstva ako samostatnej odbornej činnosti obcou alebo vyšším územným celkom.

Zdroj: Okresný úrad