Ako založiť výskumné centrum?

Nejasný predmet podnikania, nespĺňa požiadavky ustanovenia § 28 ods. 1 živnostenského zákona, živnostenský úrad dáva do pozornosti voľnú živnosť „Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied“, kde je potrebné splniť všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti.

Vzhľadom na obsažnosť problematiky, ktorá súvisí s jednotlivými oblasťami podnikania, v ktorých žiadate uviesť aké živnosti sú predpokladom pre výkon podnikateľskej činnosti a aké podmienky na jej vykonávanie potrebujete splniť, Vám živnostenský úrad odporúča obrátiť sa pre bližšie a spresňujúce informácie na príslušný registrový živnostenský úrad osobne na klientskom centre, kde Vám požadované informácie vyčerpávajúcim spôsobom spresnia pracovníci živnostenských úradov.

Zdroj: Okresný úrad