Ako zaprieť otcovstvo?

Otázka:

Dobrý deň, mám dcérku má 11 rokov, jej otec priznal otcovstvo na matrike, neboli sme zobratí, no teraz po 11 rokoch si jej otec našiel priateľku, ktorá ho presvedčila, že dcérka nie je jeho. Nesúhlasím s tým, aby dcére robili test, nakoľko má 11 rokov a všetkému rozumie. Je možné, že aj po 11 rokoch ju môže dať testovať? Samozrejme, dcérka je jeho.

Odpoveď:

V zmysle § 93 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov, môže otcovstvo pred súdom zaprieť do troch rokov odo dňa jeho určenia, len ak je vylúčené, že by mohol byť otcom dieťaťa; táto lehota sa neskončí pred uplynutím troch rokov od narodenia dieťaťa.“  

Podľa odbornej právnej literatúry (Horváth, E., Varga, E.: Zákon o rodine Komentár. Iura Edition 2014) Z tohto hľadiska je dôležité ustálenie okamihu vzniku súhlasného vyhlásenia a jeho evidovanie v matrike, t.j. v prípade prejavov urobených súčasne, dňom ich vykonania, pokiaľ boli vykonané postupne, dňom pristúpenia prejavu druhého rodiča, v prípadoch uvedených v § 91 ods. 3 odo dňa vyhlásenia otca dieťaťa. 

Konanie o zapretie otcovstva je jedným z konaní vo veciach určenia rodičovstva je upravené v zákone č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok. 

Bližšie o zapretí otcovstva si môžete prečítať v našom článku zapretie otcovstva