Akú odvodovú povinnosť má živnostník, ktorý je ZŤP?

Otázka:

Dobrý deň, rád by som sa informoval, akú odvodovú povinnosť má živnostník, ktorý je zdravotne ťažko postihnutou osobou s priznanou mierou postihnutia nad 70 %. Som poistenec Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Vedeli by ste mi poradiť?

Odpoveď:

Povinnosť uhrádzať preddavky na zdravotné poistenie upravuje zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Podľa stanoviska, ktoré nám poskytla Všeobecná zdravotná poisťovňa v obdobnej veci: „V prípade, že osoba bola samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) v roku 2017 a nemala priznaný nárok na zníženú sadzbu poistného (7%) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (VšZP) vykonala ročné zúčtovanie poistného za rok 2017, v rámci ktorého Vám bol vypočítaný a oznámený aj preddavok na obdobie od 01.01. do 31.12.2019 (Výkaz nedoplatkov/Oznámenie o výsledku ročného zúčtovania poistného za rok 2017, tabuľka číslo 4, riadok 8 – upravený preddavok na poistné). SZČO, ktorá je v súbehu s iným platiteľom poistného (zamestnanec alebo poistenec štátu) uhrádza preddavok na poistné vypočítaný v riadku 7 uvedenej tabuľky (v prípade, že po ročnom zúčtovaní bola priznaná znížená sadzba SZČO platí polovicu sumy vypočítanú v riadku 7 tabuľky číslo 4). 

Pokiaľ ročné zúčtovanie poistného za rok 2017 nebolo vykonané a v roku 2019 bude osoba považovaná za SZČO, má povinnosť uhrádzať minimálnu sumu preddavku na poistnom. 

Minimálna výška preddavku pre SZČO je v roku 2019 pre osobu so zdravotným postihnutím v sume 33,39 eur. 

SZČO, ktorá je zároveň zamestnancom alebo poistencom štátu, nemá určenú minimálnu výšku preddavku na poistnom a počas súbehu platiteľov jej nevzniká odvodová povinnosť.  

V prípade, že osoba bola samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) v roku 2017 a mala priznaný nárok na zníženú sadzbu poistného (7%) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (VšZP) vykonala ročné zúčtovanie poistného za rok 2017, v rámci ktorého bol vypočítaný a oznámený aj preddavok na obdobie od 01.01. do 31.12.2019. SZČO, ktorá je v súbehu s iným platiteľom poistného (zamestnanec alebo poistenec štátu) uhrádza preddavok na poistné vypočítaný vo Výkaze nedoplatkov/Oznámení o výsledku ročného zúčtovania poistného za rok 2017, tabuľka číslo 4, v riadku 7 uvedenej tabuľky).“ 

Pre výpočet výšky preddavku na poistnom vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni je možné využiť aj kalkulačku prístupnú na webovej stránke Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Pokiaľ poistencovi, ktorý už uhrádzal preddavky na poistné vznikol nárok na zníženú sadzu poistného (z dôvodu zdravotného poistenia) je poistenec povinný túto skutočnosť rozhodujúcu pre zmenu sadzby poistného zdravotnej poisťovni oznámiť v lehote do ôsmich dní.