Aký je minimálny vklad do nadácie?

Otázka:

Aký je minimálny vklad do nadácie, 6000,- Eur?

Odpoveď:

Odpoveď na Vašu otázku upravuje zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách. V § 3 uvádza, že majetok nadácie tvorí aj nadačné imanie. 

„Nadačné imanie je majetok nadácie zapísaný do registra. Pri založení nadácie je tvorené majetkovými vkladmi jednotlivých zakladateľov. Hodnota majetkového vkladu každého zakladateľa je najmenej 663 eur. Základná hodnota nadačného imania musí byť najmenej 6638 eur, pričom túto základnú hodnotu môžu tvoriť len peňažné prostriedky a nehnuteľnosti. Hodnotu prevyšujúcu 6638 eur môžu tvoriť aj hnuteľné veci, cenné papiere, ako aj iné majetkové práva a hodnoty oceniteľné peniazmi. Hodnotu nadačného imania nemožno znížiť.“ 

Z uvedeného vyplýva, že výška nadačného imania je minimálne 6638 EUR.