Aký je postup pri rozvode manželstva?

Otázka:

Aký je prosím popstup ak sa chcem rozviesť? Musí môj manžel s rozvodom súhlasiť?

Odpoveď:

Manželstvo je zväzkom muža a ženy, ktorý vzniká na základe ich dobrovoľného a slobodného rozhodnutia uzavrieť manželstvo po splnení podmienok ustanovených zákonom č. 306/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o rodine“). K zrušeniu manželstva rozvodom možno dôjsť len v odôvodnených prípadoch, ako uvádza § 22 zákona o rodine. Slovenská právna úprava vychádza z jediného dôvodu rozvodu, a to vzťahy medzi manželmi musia byť tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Na pojednávaní teda súd skúma tieto dve podmienky: či manželstvo nemôže plniť svoj účel a či od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Súd na základe vlastnej úvahy posudzuje, či sú tieto podmienky splnené. Súd skúma najmä, či manželia žijú spolu v spoločnej domácnosti alebo oddelene, či majú iných partnerov, aké konflikty majú medzi sebou, či trávia spolu voľný čas, ako vychovávajú svoje spoločné deti atď. 

To, či druhý z manželov s rozvodom súhlasí alebo nie nie je relevantné

Zákon tiež uvádza, že je úlohou súdu zisťovať príčiny rozvratu manželstva. Spôsob, ktorý si súd zvolí je na jeho uvážení. Pri posudzovaní miery rozvratu sa zohľadňuje, ako manželia porušujú povinnosti ustanovené v zákone o rodine v § 18 („Manželia sú si v manželstve rovní v právach a povinnostiach. Sú povinní žiť spolu, byť si verní, vzájomne rešpektovať svoju dôstojnosť, pomáhať si, starať sa spoločne o deti a vytvárať zdravé rodinné prostredie.“ a § 19 (O uspokojovanie potrieb rodiny založenej manželstvom sú povinní starať sa obidvaja manželia podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Uspokojovaním potrieb rodiny je aj osobná starostlivosť o deti a domácnosť. O veciach týkajúcich sa rodiny rozhodujú manželia spoločne. Ak sa nedohodnú o podstatných veciach, rozhodne na návrh jedného z nich súd. Na výkon povolania a na pracovné uplatnenie nepotrebuje žiadny z manželov súhlas druhého manžela.“) 

Súd následne vyhodnocuje, či rozvrat manželstva je tak fatálny, že nie je možné jeho riadne fungovanie obnoviť.