Azyl na Slovensku

Otázka:

Požiadal som o udelenie azylu na území SR a poskytli mi doplnkovú ochranu. Ráta sa zdržiavanie v utečeneckom tábore alebo na privátnej adrese do momentu rozhodnutia za oprávnené?

Odpoveď:

Do vydania rozhodnutia o žiadosti o udelenie azylu je pobyt žiadateľa, ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana považovaný za oprávnený. Tento oprávnený pobyt vzniká hneď po podaní žiadosti o udelenie azylu na príslušnom policajnom oddelení.

Počas konania o udelenie azylu je žiadateľ oprávnený pohybovať sa po území Slovenskej republiky. Takýto pohyb môže byť obmedzený v prípade, ak žiadateľ opakovane požiadal o udelenie azylu.

Počas celého konania o udelenie azylu má žiadateľ právo zdržiavať sa v pobytovom tábore, v ktorom prevažne prevláda otvorený režim. Na to, aby sa žiadateľ o azyl mohol legálne pohybovať po území Slovenska je nutné, aby mu bola udelená priepustka migračným pracovníkom pobytového tábora. Priepustka môže byť vydaná najdlhšie na 7 dní a je nutné o ňu požiadať migračného pracovníka.

Spolu s priepustkou je nutné mať pri sebe aj preukaz, na základe ktorého dokážete preukázať, že ste žiadateľom o azyl. V prípade, ak by tieto náležité písomnosti pri sebe žiadateľ nemal, azylové konanie sa môže zastaviť.

V zmysle § 22 ods. 3 zákona č. 480/2002 Z. z. zákona o azyle ministerstvo môže povoliť pobyt mimo pobytového tábora na základe písomnej žiadosti žiadateľa o azyl, ak je žiadateľ schopný uhradiť si všetky výdavky spojené s pobytom mimo pobytového tábora z vlastných prostriedkov. Alebo, ak v zmysle § 22 ods. 4 „štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo cudzinec s udeleným pobytom na území Slovenskej republiky predloží písomné čestné vyhlásenie o tom, že zabezpečí ubytovanie žiadateľa a úhradu všetkých výdavkov spojených s jeho pobytom na území Slovenskej republiky.“

Taktiež je potrebné upozorniť, že žiadateľ nemôže opustiť územie Slovenskej republiky, čo znamená, že nemá povolený vstup do iného členského štátu alebo schengenského priestoru.