Bezúhonnosť konateľa v s.r.o.

Otázka:

Bol som právoplatne odsúdený za prečin. Teraz si chcem založiť s.r.o., môžem v nej byť spoločník a konateľ? Nebude s tým problém, že nie som bezúhonný?

Odpoveď:

Podľa zákona č. 455/1991 Zb. živnostenského zákona musíte ako konateľ splniť všetky podmienky k ohláseniu živnosti, okrem iných aj byť bezúhonný. Túto podmienku musí splniť tak fyzická osoba podnikateľ (živnostník), ako aj konateľ obchodnej spoločnosti. Ako spoločník túto podmienku splniť nemusíte, viaže sa iba na štatutárny orgán, ktorým nie je spoločník. 

Aby ste mohli byť konateľom s.r.o., nesmeli ste byť právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania, ak trestný čin nebol zahladený.  

Neuvádzate, za aký prečin ste boli odsúdený. Aby ste mohol byť konateľom s.r.o., nesmie to byť trestný čin hospodársky, proti majetku alebo taký, ktorý súvisí s predmetom podnikania, ktorý chcete prevádzkovať. 

Okrem bezúhonnosti musia byť na ohlásenie živnosti splnené aj tieto všeobecné podmienky: a) dosiahnutie veku 18 rokov a b) spôsobilosť na právne úkony. 

Záverom len uvádzame, že pri podniku zahraničnej osoby (cudzincovi) musí všeobecné podmienky vrátane bezúhonnosti spĺňať aj osoba vedúceho podniku zahraničnej osoby, ako aj samotná zahraničná fyzická osoba.