BSM ak manželia nežijú v spoločnej domácnosti

Otázka:

Chcela by som sa opýtať, či nám s manželom vzniklo bezpodielové spoluvlastníctvo aj v prípade, ak nežijeme v spoločnej domácnosti. Budem potrebovať jeho súhlas, ak chcem predať byt napriek tomu, že on žije v Bratislave a ja v Nitre? Ďakujem.

Odpoveď:

Vznik bezpodielového spoluvlastníctva je viazaný na vznik manželstva, bez ohľadu na skutočnosť, či manželia žijú alebo nežijú v spoločnej domácnosti. Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o rodine“) síce v ustanovení § 18 medzi manželské povinnosti zaraďuje povinnosť manželov žiť spolu a byť si verní, avšak ide o tzv. právnu normu bez sankcie, čiže ak manželia spolu nežijú, nehrozí im v zmysle Zákona o rodine žiadny postih. Preto ani ustanovenia Občianskeho zákonníka neviažu trvanie bezpodielového spoluvlastníctva na spolužitie v spoločnej domácnosti, ale len na trvanie manželstva ako takého. 

Ak s manželom nežijete v spoločnej domácnosti, odporúčame uzatvoriť niektorú z dohôd modifikujúcich bezpodielové spoluvlastníctvo, ideálne dohodu o vzniku bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva podľa ustanovenia § 143a ods. 2 Občianskeho zákonníka, prípade uzatvoriť dohodu o správe spoločného majetku podľa ustanovenia § 143a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

Aj v prípade predaja vecí patriacich do BSM nie je rozhodujúce, či manželia žijú spolu v jednej domácnosti. V prípade, ako ho opisujete, budete potrebovať na predaj bytu (pokiaľ nejde o byt vo vašom výlučnom vlastníctve t.j. ak ste ho nadobudli darom, alebo pred uzavretím manželstva a. i.) súhlas aj Vášho manžela z dôvodu, že nejde o nakladanie s bežnou vecou. Ustanovenie § 145 ods. 1 Občianskeho zákonníka totiž stanovuje: Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný.“ V tomto prípade však nejde o právny úkon, ktorý by bol absolútne neplatný, ale ide len o právny úkon, ktorý je neplatný relatívne. Znamená to, že relatívnej neplatnosti sa musí dovolať Váš manžel vo všeobecnej 3 ročnej premlčacej dobe. Do okamihu, kým tak neurobí, bude právny úkon vyvolávať právne účinky.