BSM – auto na podnikanie

Otázka:

Dobrý deň, chcem si kúpiť auto výlučne na podnikateľské účely. Bude automobil aj tak patriť do bezpodielového spoluvlastníctva?

Odpoveď:

V prípade kúpy auta na podnikateľské účely, za predpokladu, že nedošlo k zrušeniu bezpodielového spoluvlastníctva za trvania manželstva z dôvodu, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť, patrí auto do bezpodielového spoluvlastníctva, ak bolo uhradené z finančných prostriedkov patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva.

Okrem toho dodávame, že ustanovenie § 148a Občianskeho zákonníka umožňuje aj udelenie súhlasu druhého manžela Na použitie majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov potrebuje podnikateľ pri začatí podnikania súhlas druhého manžela. Na ďalšie právne úkony súvisiace s podnikaním už súhlas druhého manžela nepotrebuje.“ Forma súhlasu nie je predpísaná, postačuje aj súhlas konkludentný. Ak by súhlas udelený nebol, potom by bol právny úkon absolútne neplatný podľa ustanovenia § 39 Občianskeho zákonníka.

Ak by ste sa na kúpe auta pri začatí podnikania nevedeli dohodnúť podľa ustanovenia § 146 ods. 1 Občianskeho zákonníka: „Ak dôjde medzi manželmi k nezhode o právach a povinnostiach vyplývajúcich z bezpodielového spoluvlastníctva, rozhodne na návrh niektorého z nich súd.“