BSM bez súdneho pojednávania

Otázka:

Radi by sme s manželom vyporiadali svoj majetok po rozvode, ale nechceme ísť na súd. Nedá sa to vyriešiť bez súdneho pojednávania?

Odpoveď:

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov možno vyporiadať viacerými spôsobmi a to aj bez súdneho pojednávania. Ako prioritný spôsob vyporiadania zákon uvádza vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov dohodou o vyporiadaní BSM.

Vyporiadanie dohodou je mimosúdnym spôsobom vyporiadania majetkových vzťahov, z čoho vyplýva, že o ňom nebude súd rozhodovať vôbec (ani s nariadením pojednávania ani bez pojednávania). So súdnym vyporiadaním sú totiž spojené nemalé finančné náklady, preto v prípade, ak sa manželia dokážu dohodnúť sami, odporúčame spísanie dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva, ktorej obsah bude tvoriť rozdelenie majetku, ktorý patril do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

V zmysle ustanovenia § 42 ods. 3 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych práv a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Katastrálny zákon“) „podpisy spoluvlastníkov na zmluve o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva alebo pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov musia byť osvedčené.“

Ak je predmetom dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva nehnuteľnosť, bude následne potrebné pripraviť aj návrh na vklad do katastra, ktorý sa podá na príslušný kataster podľa toho, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Prílohou návrhu na vklad bude dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov v dvoch vyhotoveniach a overený právoplatný rozsudok o rozvode, prípadne písomné plnomocenstvo, ak návrh podáva splnomocnená osoba.

Náležitosti dohody o vyporiadaní BSM nájdete tu