BSM – nárok detí na majetok

Otázka:

Rodičia si vyporiadávajú BSM, nakoľko sa rozviedli. Máme so sestrou aj my nárok na časť z tohto majetku?

Odpoveď:

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov sa týka výlučne manželov, nie detí manželov. Preto deti nemajú nárok na časť majetku patriaceho do BSM počas života svojich rodičov. Majetok v BSM sa buď dohodou alebo súdom rozdelí medzi bývalých manželov samotných. 

Nároky z bezpodielového spoluvlastníctva však deti manželov môžu uplatňovať v dedičskom konaní, a teda v prípade, ak manželstvo zaniklo smrťou jedného z manželov, prípadne vyhlásením za mŕtveho. V tomto prípade sa pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva zmení okruh subjektov vyporiadania. Tá časť majetku, ktorá po vyporiadaní pripadne zosnulému manželovi sa stáva predmetom dedičstva. Čiže pri dedičstvom konaní sa veci v BSM v zásade rozdelia na polovicu a polovica bude predmetom dedenia. Ak napríklad mali manželia spoločný byt, predmetom dedičstva po zosnulom rodičovi bude len ½ bytu.  

Okrajovo uvádzame, že jediné ustanovenie, v ktorom zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) spomína maloleté osoby je § 150 Občianskeho zákonníka, ktorý upravuje veľkosť podielov pri vyporiadaní: ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí.“