BSM – podpis len jedného z manželov

Otázka:

Môj manžel kúpil zo spoločných peňazí auto svojmu synovi z prvého manželstva. Mohol tak urobiť bez môjho súhlasu? 

Odpoveď:

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) upravuje nakladanie manželov so spoločným majetkom v ustanovení § 145 ods. 1: Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný.“ Pojem „bežné veci“ a „ostatné veci“ zákon nevymedzuje, je potrebné prihliadať na individualitu každého prípadu. Zo súdnej praxe vyplýva, že je potrebné prihliadať na povahu veci, jej hodnotu, ako aj na účel, na ktorý vec obvykle slúži. Kúpu auta tretej osobe je potrebné považovať za právny úkon, ktorý sa netýka bežnej veci. 

Právny úkon urobený bez súhlasu manžela (ak nejde o bežnú vec) je relatívne neplatný podľa ustanovenia § 40a Občianskeho zákonníka. Znamená to, že dotknutý manžel (teda ten, bez ktorého súhlasu sa zrealizoval právny úkon) má možnosť dovolať sa neplatnosti právneho úkonu na súde, a to vo všeobecnej 3 ročnej premlčacej dobe. K dovolaniu sa relatívnej neplatnosti bude potrebné spísanie podania (žaloby) a zaplatenie súdneho poplatku. Keďže pôjde o sporové konanie, podanie bude potrebné adresovať na súd príslušný podľa ustanovenia § 13 a § 14 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Civilný sporový poriadok“): „Na konanie v prvej inštancii je miestne príslušný všeobecný súd žalovaného, ak nie je ustanovené inak. Všeobecným súdom fyzickej osoby je súd, v ktorého obvode má fyzická osoba adresu trvalého pobytu.“ 

Ak súd vyhlási, že právny úkon manžela za neplatný, bude darovacia zmluva uzatvorená medzi manželom a treťou osobou neplatná.