BSM pri anulácii manželstva

Otázka:

Na okresnom súde je vedené konanie o vyhlásenie nášho manželstva za neplatné. Čo máme robiť so spoločným majetkom? Ďakujem.

Odpoveď:

V prípade, ak bude manželstvo vyhlásené za neplatné, je potrebné vykonať vyporiadannie majetku, ktorý manželia nadobudli počas tohto manželstva. V prípade, ak manželstvo vzniklo napriek niektorej z manželských prekážok, ktoré upravujú ustanovenia § 9 a nasl. zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o rodine“) a následne bolo začaté konanie o vyhlásení manželstva za neplatné, bude súd povinný skúmať, či nastala niektorá z manželských prekážok. Ak súd vyhlási manželstvo za neplatné, musí sa naň v zmysle ustanovenia § 16 ods. 1 Zákona o rodine nazerať ako na manželstvo neuzavreté. Na majetkové pomery po rozhodnutí súdu o neplatnosti manželstva sa aplikujú ustanovenia o majetkových právach rozvedených manželov. 

Keďže na ustanovenia o neplatnosti manželstva sa subsidiárne nevzťahuje Občiansky zákonník, účinky neplatnosti manželstva nastávajú ex nunc, teda do budúcnosti. Z uvedeného vyplýva, že v čase od uzavretia manželstva až do jeho vyhlásenia za neplatné sa na manželstvo nazerá ako na platné so všetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami. Medzi manželmi vznikajú manželské práva a povinnosti, ale aj bezpodielové spoluvlastníctvo, ktoré bude potrebné po zániku manželstva vyhláseného za neplatné vyporiadať klasickým postupom ako po rozvode manželstva t.j. primárne dohodou

Ak k dohode manželov nedôjde, vyporiadanie možno zrealizovať súdnym rozhodnutím, prípadne fikciou v zmysle ustanovenia § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka: Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.“ 

Len okrajovo uvádzame, že o neplatné manželstvo by mohlo ísť v prípade, ak jeden z manželov je už vydatý alebo ženatý, alebo pôjde o manželstvo maloletého staršieho ako 16 rokov bez súhlasu súdu, či o manželstvo medzi predkami a potomkami alebo súrodencami. 

Uvedené sa však vzťahuje len na manželstvo neplatné. V prípade, ak by išlo o manželstvo neexistentné, tzv. manželstvo non-matrimonium v zmysle ustanovenia § 17 Zákona o rodine, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nevzniká, nakoľko takéto manželstvo nikdy nevyvolávalo právne účinky t.j. nikdy nebolo uzavreté. Neexistentné manželstvo vzniká napríklad v prípade, ak vyhlásenie o uzavretí manželstva bolo vynútené násilím, alebo ho urobila maloletá osoba mladšia ako 16 rokov, bolo urobené pred nepríslušným úradom (matričným úradom, pred nepríslušným starostom alebo primátorom, alebo poslancom obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva), pred neregistrovanou cirkvou, pred neoprávneným zahraničným orgánom.