Čo ak príbuzná zomrie v domove dôchodcov a vlastní nehnuteľnosť

Otázka:

Notár pozýva dedičov na dedičské konanie alebo si dediči vyberajú sami notára? Ako je to, ak príbuzná zomrie v domove dôchodcov a je vlastníčkou polovice nehnuteľnosti?

Odpoveď:

Na prejednanie dedičstva je podľa § 154 zákona č. 161/2015 Z. z. civilný mimosporový poriadok príslušný okresný súd, v obvode ktorého mal poručiteľ v čase smrti adresu trvalého pobytu. Ak nie je príslušnosť daná podľa miesta trvalého pobytu, určí sa podľa miesta, kde sa nachádza majetok poručiteľa a ak nie je možné aplikovať ani toto kritériu, tak podľa miesta úmrtia poručiteľa.

Príslušný súd následne poverí notára, aby ako súdny kominár v predmetnej dedičskej veci konal a rozhodol. Súd poverí niektorého z notárov, ktorí pôsobia v jeho obvode podľa časového systému prideľovania dedičských vecí v závislosti odo dňa v mesiaci, kedy došlo k úmrtiu poručiteľa. Rozpis, ktoré dni v mesiaci pripadajú jednotlivým notárom je súčasťou rozvrhu práce okresného súdu na príslušný kalendárny rok. Rozvrh práce je zverejnený aj na internetovej stránke súdu.

Uvedený postup sa bude aplikovať aj v prípade, že poručiteľka zomrela v domove dôchodcov. K vyporiadaniu podielového spoluvlastníctva dávame do pozornosti tento príspevok: Vysporiadanie spoluvlastníctva k ozemku keď jeden spoluvlastník zomrel