Čo je jednoduchá stavba?

Pojem jednoduchej stavby definuje záväzne ust. § 139b ods. 1, ods. 2 stavebného zákona.

Podľa § 139b ods. 1 stavebného zákona: „Jednoduché stavby sú:

  1. bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie,
  2. stavby na individuálnu rekreáciu,
  3. prízemné stavby a stavby zriadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m
  4. oporné múry,
  5. podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka 6 m,
  6. reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2.“

Podľa § 139b ods. 2 stavebného zákona: „Stavby uvedené v odseku 1 písm. c) a e) sa považujú za jednoduché stavby iba vtedy, ak z hľadiska požiarnej bezpečnosti je pre ich užívanie počet osôb určený podľa technickej normy, najviac však 30 osôb.“

Zdroj: Miestny úrad