Čo je súpisné číslo stavby?

Súpisné číslo je v zmysle ust. § 4 vyhl. Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označení ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb číslo, ktoré sa určuje každej budove (pojmom budova sa rozumie pre účely uvedeného vykonávacieho predpisu pozemná stavba podľa § 43a ods. 2 stavebného zákona).

Zdroj: Miestny úrad