Čo v prípade, ak bytový dom nemá správcu ani spoločenstvo vlastníkov?

Otázka:

Dobrý deň, v bytovke, v ktorej som majiteľkou bytu už vyše 2 rokov majú zriadené spoločenstvo vlastníkov bytov. No správca, ktorý tu bol, je 5 rokov nebohý a pán ktorý akože správcu vykonáva nemá o tom žiadny dokument, spoločenstvo nie je ani registrované na žiadnom úrade. Chcela by som sa informovať, ako to je so zmluvou o výkone správy, nakoľko ja ako nová majiteľka bytu nemám žiadnu zmluvu o ich spoločenstve. A keďže zo zákona k 31. máju nám mal pán správca vyhotoviť vyúčtovanie no nestalo sa tak, je zákonom dané, že pokiaľ vyúčtovanie nemám, nemusím platiť. Tak by som sa chcela informovať či robím správne resp. ako postupovať.

Odpoveď:

Podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sú vlastníci bytov a nebytových priestorov povinní zabezpečiť správu domu buď prostredníctvom spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo prostredníctvom správcu. 

Je nepravdepodobné, že by v bytovke od jej postavenia nebolo ani spoločenstvo vlastníkov, ani správca. Na posúdenie situácie by sme potrebovali presnejšie informácie o tom, ako bola správa vykonávaná v minulosti. Z Vašej otázky nie je zrejmé, či pán, ktorý správu vykonával, bol správcom alebo predsedom spoločenstva vlastníkov. Pokiaľ existovalo spoločenstvo vlastníkov, spoločenstvo vlastníkov má aj kolektívny orgán – radu spoločenstva vlastníkov a v prípade úmrtia predsedu spoločenstva by jeho kompetencie do zvolenia nového predsedu mal prebrať poverený člen rady. 

Zákon nezakotvuje sankciu v prípade, že zo strany vlastníkov došlo k porušeniu povinnosti zabezpečiť správu bytovky zákonom predpísaným spôsobom, môžu však hroziť sankcie zo strany dodávateľov služieb (energie, médiá), pokiaľ nebude zabezpečené ich riadne vyplácanie alebo zo strany štátnych orgánov pokiaľ nebude zabezpečené plnenie povinností voči nim. 

Pokiaľ je situácia so správou bytovky nejasná do úvahy prichádza zvolanie schôdze vlastníkov, na ktorej by sa vyriešilo, akým spôsobom bude správa vykonávaná.