Čo znamená rozhodnutie o rozvode bez nariadenia pojednávania?

Otázka:

Je nutné sa zúčasniť pri rozvode alebo je možné sa rozviesť aj bez pojednávania? S manželom si už vôbec nevychádzame a nechcela by som byť osobne na pojednávaní. Viete ma zastúpiť v celom procese na základe plnej moci?

Odpoveď:

V zmysle všeobecných ustanovení Civilného mimosporového poriadku (ďalej len „CMP“) súd nariadi na prejednanie veci samej pojednávanie, ak CMP neustanovuje, že vec sa môže prejednať bez pojednávania. Vyplýva to konkrétne z § 33 ods. 1CMP, podľa ktorého: Súd nariadi na prejednanie veci samej pojednávanie, ak tento zákon neustanovuje, že vec sa môže prejednať bez pojednávania.“ 

Ustanovenia II. oddielu CMP upravujúce tzv. konanie o rozvod manželstva, predstavujú vo vzťahu k všeobecným ustanoveniam právnu úpravu lex specialis. Tieto ustanovenia neupravujú možnosť prejednať rozvod manželstva bez nariadenia pojednávania, preto sa aplikuje všeobecná úprava, ktorá vyslovene stanovuje, že na prejednanie veci je potrebné nariadenie pojednávania. 

Podľa § 33 ods. 2 CMP „Na pojednávanie predvolá súd účastníkov a všetkých, ktorých prítomnosť je potrebná; predvolanie sa doručuje tak, aby mali dostatok času na prípravu, spravidla najmenej päť dní predo dňom, keď sa má pojednávanie konať.“

V praxi sa však vyskytujú prípady, kedy súdy vydajú rozhodnutia o rozvode aj bez nariadenia pojednávania, čo však nepovažujeme za procesne správny postup. Stretli sme sa s tým v prípadoch rozvodu manželstiev, kde sa nerozhodovalo o úprave práv a povinností k maloletým deťom.