Darovanie vecí z BSM bez súhlasu druhého manžela

Otázka:

Ktoré veci patriace do bezpodielového spoluvlastníctva manželov môžem darovať bez súhlasu mojej manželky?

Odpoveď:

Vo všeobecnosti nemožno povedať, či sa generálne na darovanie veci patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva vyžaduje súhlas druhého manžela. Túto skutočnosť bude potrebné hodnotiť vždy s ohľadom na špecifiká konkrétneho prípadu, či pôjde o bežnú vec alebo nie. Iná situácia by totiž nastala v prípade, ak by išlo o darovanie spoločného jedla napríklad na charitu a iná v prípade, ak by chcel jeden z manželov darovať tretej osobe osobný automobil či nehnuteľnosť. Napríklad na prevod nehnuteľnosti sa bude vyžadovať súhlas druhého manžela vždy. 

Aby sme darovanie konkrétnej veci mohli hodnotiť ako bežnú vec, na ktorú sa nevyžaduje súhlas druhého manžela, domnievame sa, že musí ísť prinajmenšom o vec, ktorá nie je hodnotná. V opačnom prípade by už išlo o inú ako bežnú vec, na ktorú sa vyžaduje súhlas druhého manžela. Vyplýva to z Občianske zákonníka z ustanovenia § 145 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov, ktorý hovorí, že: bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný.“ 

Aj by aj bola darovacia zmluva uzavretá len jedným z manželov, je potrebné povedať, že nepôjde o absolútnu neplatnosť právneho úkonu, ale len o relatívnu neplatnosť podľa ustanovenia § 40a Občianskeho zákonníka. Neplatnosti sa treba dovolať (podať žalobu na súd) vo všeobecnej premlčacej lehote, ktorej dĺžka je tri roky. Čiže na úkon (darovaciu zmluvu) sa bude hľadieť ako na platnú, pokiaľ sa jej neplatnosti druhý manžel nedovolá.

Prečítajte si aj ako je to s darovaním v BSM manželke alebo pri darovaní 1/2 nehnuteľnosti synovi